Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podrozdział ten pokazuje jak wykonywać typowe zadania redaktora przy pomocy aplikacji redaktora systemu dLibra. Pełna lista operacji jakie można wykonywać na poszczególnych obiektach dostępne są tutaj.

  • No labels