Użytkownicy

Konta zwykłych użytkowników możemy podzielić na trzy podstawowe rodzaje:

  • Czytelnik z ograniczeniami - użytkownik, który nie może modyfikować informacji na stronie internetowej związanych ze swoim kontem, nie może logować się do aplikacji redaktora i administratora. Jest to najbardziej ograniczone konto w bibliotece cyfrowej dLibra. Konto takie musi być utworzone przez administratora systemu.
  • Czytelnik - użytkownik, który może modyfikować informacje na stronie internetowej związane ze swoim kontem, nie może logować się do aplikacji redaktora i administratora. Każde konto tworzone przez stronę internetową biblioteki cyfrowej ma rodzaj czytelnik. Konto takie może być także utworzone przez administratora systemu.
  • Redaktor/administrator - użytkownik, który może modyfikować informacje na stronie internetowej związane ze swoim kontem i może się logować do aplikacji redaktora i administratora. Konto takie może założyć tylko administrator systemu.

Z każdym takim kontem związane są informacje na temat użytkownika (nazwa/nazwisko, e-mail, itp.) oraz informacje uwierzytelniające (login i hasło). W ramach użytkowników zwykłych zdefiniowany jest domyślnie jeden specjalny użytkownik (domyślnie ma login public), którego rodzaj konta to czytelnik z ograniczeniami. Konto to służy do identyfikacji wszystkich użytkowników anonimowych, którzy przeglądają strony biblioteki cyfrowej opartej na systemie dLibra. Zatem każdy użytkownik, który korzysta ze stron biblioteki cyfrowej dLibra i nie jest zalogowany, identyfikowany jest jako użytkownik public (w konfiguracji domyślnej). Zatem by użytkownicy anonimowi mieli dostęp do jakiegoś konkretnego obiektu cyfrowego (publikacji), użytkownik public musi mieć przypisane odpowiednie prawa. UWAGA! W systemie dLibra zdefiniowana jest domyślnie specjalna grupa Użytkownicy publiczni, do której domyślnie należy tylko użytkownik public i do niej redaktorzy powinni przypisywać wszystkie prawa do zasobów, które powinni mieć anonimowi czytelnicy. Dodatkowo konto każdego użytkownika, które jest założone przez stronę internetową (rodzaj konta - czytelnik) jest domyślnie przypisywane do grupy Użytkownicy publiczni. Dzięki temu wszyscy użytkownicy stron internetowych (anonimowi oraz zalogowani) są reprezentowani przez jedną grupę - Użytkownicy publiczni i to do tej grupy powinny być przypisywane wszystkie prawa do zasobów, które mają być publicznie dostępne (dostępne dla anonimowych użytkowników i tych, który samodzielnie utworzyli sobie konto poprzez stronę internetową biblioteki cyfrowej). Każdy użytkownik zwykły może należeć do dowolnej grupy użytkowników. Szczegóły związane z tworzeniem kont użytkowników znajdują się tutaj.

Użytkownicy IP

Użytkownik IP to specjalny typ użytkownika, który identyfikowany jest adresem lub zakresem adresów IP. Uwierzytelnienie takiego użytkownika odbywa się automatycznie na bazie adresu IP, z którego następuje połączenie z serwerem. Jeśli adres komputera użytkownika, który łączy się ze stroną internetową biblioteki dLibra znajduje się w zakresie adresów powiązanym z użytkownikiem IP, to zostaje on automatycznie uwierzytelniony i od tego momentu posiada on tożsamość tego użytkownika IP. Szczegóły związane z tworzeniem kont użytkowników IP znajdują się tutaj.

Grupy użytkowników

Grupy użytkowników ułatwiają zarządzanie większymi zbiorami użytkowników. Jeśli użytkownik należy do danej grupy to dziedziczy on wszystkie prawa do niej przypisane. Dzięki temu można w łatwy sposób przyznawać określone prawa do pewnego zbioru użytkowników (do grupy użytkowników). W systemie dLibra istnieje specjalna grupa użytkowników (domyślnie jest to grupa Użytkownicy publiczni), której członkiem jest domyślnie użytkownik public. Użytkownik public identyfikuje wszystkich anonimowych czytelników biblioteki cyfrowej. Dodatkowo, każde konto utworzone poprzez stronę internetową jest domyślnie dodawane do tej grupy. Dzięki temu grupa Użytkownicy publiczni identyfikuje wszystkich publicznych (anonimowych i tych, który założyli sobie samodzielnie konto) użytkowników systemu. Redaktorzy wprowadzający obiekty cyfrowe (publikacje) do systemu dLibra, którzy chcą aby obiekty te były dostępnie publicznie, powinni przypisywać odpowiednie prawa do grupy Użytkownicy publiczni. Szczegóły związane z tworzeniem grup użytkowników znajdują się tutaj.

Grupy dynamiczne

Grupy dynamiczne pozwalają na integrację systemu dLibra z zewnętrznymi bazami użytkowników, np. z systemem LDAP. Grupy dynamiczne są określane na podstawie zestawu właściwości, które powinni posiadać jej członkowie (np. właściwości w określonym serwerze LDAP). Szczegóły związane z tworzeniem grup dynamicznych znajdują się tutaj.

  • No labels