Użytkownicy IP w systemie dLibra to określone przed administratorów zestawy adresów komputerów. Zatem uwierzytelnianie takiego użytkownika odbywa się przez sprawdzenie adresu IP komputera z którego jest nawiązywane połączenie z systemem. Jeśli adres komputera znajduje się w zestawie adresów przypisanych istniejącemu użytkownikowi IP to system dLibra uznaje to połączenie jako połączenie nawiązane przez tego właśnie użytkownika IP. Jak widać proces uwierzytelniania jest tutaj automatyczny (bez potrzeby wprowadzania danych przez użytkownika). Jeśli chcemy aby określony zestaw komputerów (np. czytelnia) był identyfikowany jako jeden użytkownik to należy wykorzystać do tego celu użytkownika IP. Potem możemy przypisać takiemu użytkownikowi (czyli określonym komputerom) prawa do publikacji. Przykładowo prawa do pewnych publikacji możemy przypisać tylko komputerom w instytucji, przez co nie będą one widoczne na stronie WWW dla użytkowników łączących się spoza instutucji, ale będą widoczne dla użytkowników łączących się z tej konkretnej instytucji.

Aby utworzyć nowego użytkownika IP biblioteki:

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać węzeł użytkowników IP lub węzeł dowolnego użytkownika IP.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Nowy użytkownik IP.... Można również wybrać opcję Nowy użytkownik... z menu Zarządzanie.
 3. W pierwszym kroku kreatora (rysunek poniżej) należy wprowadzić dane ogólne nowego użytkownika. Konieczne jest wprowadzenie identyfikatora oraz nazwy. Aby przejść do następnego kroku należy wybrać przycisk Dalej. Możliwe jest również zakończenie kreatora na tym etapie przyciskając przycisk Zakończ.

  Kreator nowego użytkownika IP - dane ogólne
 4. W ostatnim kroku (rysunek poniżej) należy podać adresy komputerów lub domeny związane z użytkownikiem IP. Zarządzanie domenami opisane jest szczegółowo tutaj.

  Kreator nowego użytkownika - definiowanie domen dostępu

Aby usunąć użytkownika IP:

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać użytkownika IP, który ma zostać usunięty.
 2. Należy wybrać Usuń z menu kontekstowego albo głównego (menu Edycja).
 • No labels