Informacje podstawowe

Katalog opisujący publikację składa się z:

 • Pliku publication.properties opisującego publikację,
 • Pliku z opisem bibliograficznym publikacji (inaczej pliku metadanych),
 • Plików, które wchodzą w skład publikacji.

Plik publication.properties

Plik publication.properties jest plikiem właściwości publikacji. Składa się on z par klucz-wartość. Klucz, czyli nazwa właściwości, oddzielony jest od wartości znakiem równości (=). Każda taka para znajduje się w oddzielnej linii. Plik powinien być zapisany w kodowaniu UTF-8.

Dozwolone właściwości kluczy oraz ich wartości przedstawione są poniżej.

 • publication.actorsRights.<login użytkownika lub nazwa grupy do której przydzielamy prawa>.
  Prawa oddzielone przecinkiem. Uwaga: jeśli login zawiera spacje, muszą one zostać poprzedzone znakiem '\'.
  Lista możliwych praw (szczegółowe informacje o prawach można znaleźć tutaj):
  • pv - dostęp tylko do opublikowanych wydań publikacji
  • pr - dostęp do wszystkich wydań publikacji
  • pe - zarządzanie publikacją
 • publication.collections
  Identyfikatory kolekcji, oddzielone przecinkiem, do których ma zostać przypisana publikacja.
 • publication.destination.directoryId
  Identyfikator katalogu, w którym ma się znaleźć publikacja.
 • publication.destination.parentPublicationId
  Identyfikator publikacji grupowej, w której ma się znaleźć publikacja.
 • publication.mainFile
  Nazwa pliku głównego publikacji (wraz z rozszerzeniem). Plik główny musi znajdować się w katalogu opisującym publikację. W przypadku publikacji wielofromatowej, zamiast tego klucza powinny być zdefiniowane wartości publication.mainFormat oraz przynajmniej jednej wartości publication.mainFile.<format>.
 • publication.mainFile.<format>
  Nazwa/ścieżka pliku głównego w wybranym formacie. Wszystkie pliki danego formatu powinny znajdować się w podkatalogu o nazwie takiej jak format, np. PDF. Wartość klucza również musi zawierać nazwę katalogu.
 • publication.mainFormat
  Nazwa formatu, który ma być uznawany za główny (wyświetlany domyślnie jako pierwszy).
 • publication.metadataFile
  Nazwa pliku metadanych (wraz z rozszerzeniem). Plik metadanych musi znajdować się w katalogu opisującym publikację oraz być zgodny z jednym z formatów obsługiwanych przez aktualnie zainstalowane rozszerzenia do importu metadanych (zwykle jest to RDF, MARC lub Bibtex - zobacz rozdział Import i eksport metadanych). Jeśli wartość dla tego klucza nie jest zdefiniowana, domyślnie wyszukiwane są pliki o nazwie takiej samej jak nazwa pliku głównego, z rozszerzeniami domyślnymi dla każdego obsługiwanego formatu (np. .rdf, .mrc, .bib).
 • publication.name
  Łańcuch znaków określający nazwę publikacji. Jeśli wartość dla tego klucza nie zostanie zdefiniowana, aplikacja spróbuje wygenerować nazwę na podstawie wartości atrybutów (w taki sam sposób, jak w drugim kroku kreatora nowej publikacji).
  Uwaga: Wartość ta określa również nazwę wydania. Przy dodawaniu treści do publikacji planowanej należy również uzupełnić tę wartość.
 • publication.notes
  Łańcuch znaków określający notatki/uwagi administracyjne.
 • publication.published
  Łańcuch znaków wskazujący na to, czy pierwsze wydanie tej publikacji ma zostać opublikowane. Jeśli wartość jest true wydanie to będzie opublikowane. W każdym innym przypadku wydanie nie będzie opublikowane. Domyślną wartością jest false.
 • publication.secured
  Łańcuch znaków wskazujący na to, czy publikacja ma być zabezpieczona. Jeśli wartość jest true publikacja będzie zabezpieczona. W każdym innym przypadku publikacja nie będzie zabezpieczona.Domyślną wartością jest false.
 • image.content
  Nazwa pliku, który zawiera miniaturę wydania.
 • publication.publishingDate
  Planowana data udostępnienia publikacji, np. 2020-02-29
 • publication.id
  Identyfikator publikacji (obiektu) do aktualizacji (zob. update.mode poniżej).
 • edition.id
  Identyfikator wydania (wersji obiektu) do aktualizacji (zob. update.mode poniżej).
 • edition.externalId
  Zewnętrzny identyfikator powiązany z wydaniem (wersją obiektu). Wartość ta nie jest używana przez system dLibra, ale jest przechowywana w bazie danych, więc może być wykorzystana przez zewnętrzne narzędzia operujące na bazie. Identyfikator ten może też służyć do wskazania wydania (wersji obiektu) do aktualizacji (zob. update.mode poniżej).
 • publication.registerDOI
  Łańcuch znaków wskazujący na to, czy przy tworzeniu publikacji ma nastąpić automatyczna rejestracja numeru DOI. Jeśli wartość jest true, nastąpi próba rejestracji numeru DOI. W każdym innym przypadku nie zostanie wywołana żadna dodatkowa akcja. Domyślą wartością jest false.
 • publication.forceDOI
  Istniejący numer DOI powiązany z publikacją.
 • update.mode
  Pozwala zdefiniować tryb aktualizacji istniejącego obiektu. Wartość powinna zawierać wybrane opcje rozdzielane przecinkiem, np. replaceContent,addMetadata. Jednocześnie z tym kluczem musi być wskazany identyfikator istniejącego obiektu docelowego, przy pomocy jednego z kluczy: publication.id, edition.id, lub edition.externalId. Możliwe opcje aktualizacji to:
  • addMetadata - dodaje do opisu obiektu metadane załadowane z pliku wskazanego przez publication.metadataFile, bez usuwania wcześniej przypisanych wartości. Nie może być użyte jednocześnie z replaceMetadata.

  • replaceMetadata - zastępuje opis obiektu metadanymi załadowanymi z pliku wskazanego przez publication.metadataFile. Nie może być użyte jednocześnie z addMetadata.

  • addContent - dodaje do obiektu pliki treści z aktualnego katalogu, bez usuwania wcześniej istniejących plików (starsze pliki zostaną nadpisane, jeśli mają takie same nazwy jak nowe pliki). Jako plik główny publikacji ustawia zawsze plik wskazany przez  publication.mainFile. Opcja nie może być użyta jednocześnie z replaceContent.

  • replaceContent - zastępuje wszystkie pliki z treścią w obiekcie plikami z aktualnego katalogu. Nie może być użyte jednocześnie z addContent.

  • addRights - dodaje do zbioru praw przypisanych do obiektu prawa zdefiniowane przez klucze publication.actorsRights.*. Nie może być użyte jednocześnie z replaceRights.

  • replaceRights - przypisuje do obiektu prawa zdefiniowane przez klucze publication.actorsRights.*, usuwając prawa przypisane wcześniej. Nie może być użyte jednocześnie z addRights.

  • addCollections - dodaje obiekt do kolekcji wskazanych przez publication.collections, bez usuwania z kolekcji przypisanych wcześniej. Nie może być użyte jednocześnie z replaceCollections.

  • replaceCollections - dodaje obiekt do kolekcji wskazanych przez publication.collections oraz usuwa wcześniej istniejące przypisania do kolekcji. Nie może być użyte jednocześnie z addCollections.

  • image - zastępuje miniaturę obiektu obrazkiem wskazanym przez image.content.

  • adminData - zastępuje dane administracyjne obiektu (wartości wskazane w kluczach publication.name, publication.notes, publication.secured, publication.published, publication.publishingDate, edition.externalId).

  • full - specjalna opcja służąca do pełnego zastąpienia treści i właściwości obiektu, jednoznaczna z użyciem replaceMetadata,replaceContent,replaceRights,replaceCollections,image,adminData

Przykładowy plik publication.properties:

publication.properties
publication.actorsRights.U\u017Cytkownicy\ publiczni=pv
publication.collections=2,7,12
publication.destination.directoryId=1
publication.mainFile=index.htm
publication.metadataFile=metadata.rdf
publication.name=Przykładowa publikacja
publication.notes=Stworzone przez Jana Kowalskiego
publication.published=true

Powyższy przykład pliku specyfikuje publikację, do której aktor publicGroup będzie miał prawo przeglądania wszystkich publikacji (nadano prawo pr, co implikuje niejawnie prawo pv). Publikacja zostanie przypisana do kolekcji oznaczonych identyfikatorem 2, 7 oraz 12. Publikacja znajdzie się w katalogu o identyfikatorze 1. Plikiem głównym publikacji będzie index.htm, a opis metadanych znajduje się w pliku metadata.rdf. Nazwa publikacji to Przykładowa publikacja, a notatki administracyjne to Stworzone przez Jana Kowalskiego. Pierwsze wydanie nowo stworzonej publikacji będzie opublikowane, a sama publikacja nie będzie zabezpieczona.

Publikacje grupowe

Aby tworzona publikacja była publikacją grupową, plik główny publikacji (klucz publication.mainFile) nie może być zdefiniowany. Jeśli katalog opisujący publikację grupową będzie zawierał podkatalogi, zostaną one również przeanalizowane, a opisane w nich publikacje zostaną dodane jako publikacje podrzędne publikacji grupowej. Publikacje podrzędne również mogą być publikacjami grupowymi (jeśli nie będą miały zdefiniowanego pliku głównego), zatem można stworzyć hierarchię o dowolnej liczbie poziomów.

Uwaga: jeśli dodawana publikacja nie jest publikacją grupową, określenie pliku głównego publikacji jest wymagane.

Publikacje planowane

Tworzona publikacja może być publikacją planowaną. Aby tak było, w katalogu z publikacją mogą być tylko 2 pliki: publication.properties i description.rdf. Dodatkowo w pliku publication.properties można umieścić klucz publication.publishingDate, którego wartością powinna być planowana data opublikowania. Dozwolony format daty to yyyy-MM-dd, gdzie yyyy oznacza rok, MM miesiąc a dd dzień. W przypadku późniejszego uzupełniania publikacji planowanej o treść, należy pamiętać o uzupełnieniu wartości publication.name, ponieważ jej wartość posłuży jako nazwa wydania.

Definiowanie umiejscowienia publikacji

Do stworzenia publikacji niezbędne jest określenie, gdzie w strukturze katalogów i publikacji grupowych systemu dLibra ma być ona dodana. Można posłużyć się w tym celu właściwością publication.destination.directoryId (katalog docelowy) albo publication.destination.parentPublicationId (nadrzędna publikacja grupowa). Druga z tych właściwości ma wyższy priorytet, zatem jeśli zostaną zdefiniowane obie właściwości, to katalog docelowy zostanie zignorowany (publikacja zostanie dodana do tego samego katalogu, w którym znajduje się nadrzędna publikacja grupowa).

W przypadku dodawania publikacji grupowej, dodawane wraz z nią publikacje podrzędne nie muszą mieć bezpośrednio zdefinowanego położenia docelowego. Ponieważ nadrzędna publikacja grupowa jest od razu znana, właściwości publication.destination.directoryId i publication.destination.parentPublicationId zostaną zignorowane.

Definiowanie nazwy publikacji

Dodawana publikacja musi mieć określoną nazwę. Specyfikacja nazwy publikacji możliwa jest na dwa sposoby:

 • bezpośrenia: specyfikacja właściwości publication.name,
 • pośrenia: jeżeli powyższa właściwość nie jest wyspecyfikowana, zostanie sprawdzony plik metadanych w celu skomponowania nazwy publikacji, w taki sam sposób jak w drugim kroku kreatora publikacji. W takim przypadku należy więc zadbać o to, aby metadane wykorzystywane do skomponowania nazwy były zdefiniowane.

Dziedziczenie właściwości w plikach publication.properties

Mechanizm dziedziczenia został wprowadzony w celu ułatwienia definicji właściwości w sytuacji, gdy wiele dodawanych publikacji ma takie same wartości. Właściwości takie nie muszą być definiowane bezpośrednio w każdym katalogu opisującym publikację, ale można je umieścić w pliku publication.properties w katalogu nadrzędnym (tym, który jest wskazywany w kreatorze masowego ładowania publikacji). Zostaną one odziedziczone do wszystkich dodawanych publikacjach. W poszczególnych publikacjach można zdefiniować wybrane właściwości jeszcze raz, co spowoduje nadpisanie odziedziczonych wartości.

Dziedziczenie właściwości działa również w ramach hierarchii zagnieżdżonych publikacji grupowych. Zatem jeśli tworzona jest publikacja grupowa,
właściwości we wszystkich tworzonych wraz z nią publikacjach podrzędnych są dziedziczone z tej publikacji grupowej, chyba że zostaną nadpisane. Są jednak wyjątki od tej reguły:

 • właściwości definiujące miejsce docelowe (publication.destination.directoryId i publication.destination.parentPublicationId) — publikacja nadrzędna i katalog wynikają ze struktury katalogów,
 • identyfikatory kolekcji (publication.collections) — opisywany mechanizm je pomija, ponieważ mechanizm grupowania publikacji zapewnia dziedziczenie tych właściwości,
 • prawa dostępu do publikacji (publication.actorRights) — jak wyżej.

Dziedziczenie metadanych

Mechanizm ten działa podobnie jak w przypadku dziedziczenia plików publication.properties z tym wyjątkiem, że plik metadanych w katalogu nadrzędnym nazywać się powinien publication.rdf. Zatem, jeśli w katalogu zawierającym katalogi z opisami publikacji zostanie znaleziony plik publication.rdf, zawarte w nim metadane zostaną przypisane wszystkim tworzonym publikacjom. Dziedziczenie to działa tylko na pierwszym poziomie katalogów — nie dotyczy publikacji zgrupowanych w nowo tworzonych publikacjach. Dziedziczenie metadanych z publikacji grupowych jest obsługiwane przez mechanizm grupowania publikacji.

Generowanie przykładowego pliku właściwości

Używając Zapisz plik właściwości z menu Narzędzia możliwe jest zapisanie informacji opisujących publikację wybraną na liście elementów do pliku. Plik taki może służyć jako wzór pliku jaki powinien znaleźć się w katalogu opisującym publikację dla masowego ładowania publikacji.

 • No labels