Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

W programie redaktora istnieją dwa sposoby na znalezienie interesującego nas elementu:

  • Wyszukiwanie elementu na bazie opisu bibliograficznego albo uwag administracyjnych.
  • Wyszukiwanie elementu na podstawie identyfikatora elementu.

Wyszukiwanie elementu na podstawie opisu bibliograficznego albo uwag administracyjnych udostępnia dwie opcje wyszukiwania. Po pierwsze wyszukiwanie w opisie bibliograficznym, które działa na tej samej zasadzie co wyszukiwanie ogólne na stronach WWW systemu dLibra. Po drugie wyszukiwanie w uwagach administracyjnych elementów. Aby uruchomić okno wyszukiwania, na których znajdują się obie te opcje należy wybrać Znajdź... z menu Edycja.

Wyszukiwanie elementu na podstawie identyfikatora uruchamia się wybierając opcję Idź do... z menu Edycja. Następnie należy wybrać typ elementu do którego chcemy przejść (np. katalog) i podać jego identyfikator. Jeśli taki element istnieje to zostanie on wyświetlony i zaznaczony na liście elementów. Wyszukiwanie to dostępne jest również na pasku narzędzi w aplikacji redaktora, gdzie możliwy jest wybór typu elementu i wprowadzenie identyfikatora (aby uruchomić wyszukiwanie należy wybrać na klawiaturze ENTER).

  • No labels