Uwaga!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra.

Ogólne informacje

Wszystkie pliki konfiguracyjne serwera dLibra znajdują się w podkatalogu conf w głównym katalogu serwera. Konfiguracja związana z poszczególnymi serwisami znajduje się w podkatalogach o dwuliterowych nazwach odpowiadających skrótowej nazwie danego serwisu. Pozostałe pliki i katalogi zawierają bardziej ogólną konfigurację serwera. Większość istotnych parametrów w plikach konfiguracyjnych jest opatrzona komentarzem. Praktycznie wszystkie zmiany w plikach konfiguracyjnych wymagają restartu Serwera dLibra, zanim odniosą skutek (zaleca się restartowanie Aplikacji Czytelnika razem z Serwerem).

Do ważniejszych plików/katalogów z ogólną konfiguracją zaliczyć można:

 • server.xml - główny plik konfiguracyjny serwera. Zawiera on listę usług serwera dLibra, które mają być uruchomione, oraz wskazania na pozostałe pliki konfiguracyjne.
 • database.properties - zawiera nazwę użytkownika, hasło oraz adres bazy danych wykorzystywanej przez serwer dLibra oraz parametry definiujące rodzaj wykorzystywanej bazy danych.
 • log4j.properties - plik konfigurujący mechanizm logowania przebiegu pracy serwera.
 • smtp.properties - plik konfigurujący mechanizm wysyłania wiadomości e-mail (wykorzystywany opcjonalnie, w zależności od konfiguracji mechanizmu logowania).
 • lucene.properties - plik z konfiguracją wspólną dla mechanizmu indeksowania i wyszukiwania.
 • solr - katalog z konfiguracją dla narzędzia Solr, wykorzystywanego do indeksowania i wyszukiwania. Więcej informacji w rozdziale Konfiguracja wyników wyszukiwania.
 • wrapper - katalog z plikami konfiguracyjnymi narzędzia Wrapper, odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi. Szczegółowa dokumentacja tego narzędzia znajduje się na stronie http://wrapper.tanukisoftware.org/doc/english/properties.html. Można tu m.in. ustawić maksymalne zużycie pamięci przez serwer dLibra (parametr wrapper.java.maxmemory w pliku base.conf).
  • pliki z końcówką -yajsw.conf w nazwie są wykorzystywane w przypadku, gdy dLibra jest uruchamiana na 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.

Każdy serwis uruchamiany w ramach serwera dLibra ma swój odrębny katalog konfiguracyjny:

 • cs - Content Server - serwer treści, odpowiada za przechowywanie plików z treścią obiektów
 • em - Event Manager - menedżer zdarzeń, kontroluje mechanizm przesyłania wiadomości o zdarzeniach pomiędzy pozostałymi serwisami
 • is - Index Server - serwer indeksujący, przetwarza nowo dodane i zmodyfikowane obiekty, aby można było je szybko przeszukiwać
 • me - Message Server - serwer wiadomości, przechowuje wiadomości przesyłane pomiędzy użytkownikami (redaktorami i użytkownikami korzystającymi z self-archiving)
 • ms - Metadata Server - serwer metadanych, odpowiada za przechowywanie informacji o kolekcjach, katalogach, obiektach, atrybutach, itp.
 • pp - Profile Provider - dostawca profili, przechowuje informacje o profilach czytelników (ustawieniach, ulubionych obiektach, itp.)
 • se - Search Server - serwer wyszukiwawczy, dostarcza wyniki wyszukiwania w odpowiedzi na zapytania użytkowników
 • ss - System Services - kontroluje dostęp pozostałych serwisów do całego systemu
 • ts - Text Server - odpowiada za konwertowanie plików z treścią obiektów do postaci tekstowej, która może być przeszukiwana
 • us - User Server - przechowuje informacje o użytkownikach (administratorach/redaktorach/czytelnikach) i uprawnieniach do obiektów
 • ws - Web Service -wbudowany serwer www, do uruchamiania Aplikacji Czytelnika (domyślnie wyłączony, tylko do celów demonstracyjnych)

W większości wyżej wymienionych katalogów znajdują się dwa najważniejsze pliki konfiguracyjne:

 • service.properties - plik z ogólnymi właściwościami danego serwisu, często z odnośnikami do innych plików konfiguracyjnych
 • jobs.xml - plik z definicją zadań okresowych uruchamianych w ramach danego serwisu, czyli operacji wykonywanych przez serwis przy starcie lub w regularnych odstępach czasu. Pozwala np. wyłączyć wybrane zadanie (poprzez usunięcie/zakomentowanie taga <job>), lub zmianę godziny, o której ma być wykonywane (poprzez modyfikację taga <cron-expression> zgodnie z dokumentacją).

Na kolejnych podstronach znajdują się informacje o konfiguracji różnych aspektów pracy serwera dLibra.

 

 • No labels