Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra.

Ogólne informacje

Wszystkie pliki konfiguracyjne serwera dLibra znajdują się w podkatalogu conf w głównym katalogu serwera. Konfiguracja związana z poszczególnymi serwisami znajduje się w podkatalogach o dwuliterowych nazwach odpowiadających skrótowej nazwie danego serwisu. Pozostałe pliki i katalogi zawierają bardziej ogólną konfigurację serwera. Większość istotnych parametrów w plikach konfiguracyjnych jest opatrzona komentarzem. Praktycznie wszystkie zmiany w plikach konfiguracyjnych wymagają restartu Serwera dLibra, zanim odniosą skutek (zaleca się restartowanie Aplikacji Czytelnika razem z Serwerem).

Do ważniejszych plików/katalogów z ogólną konfiguracją zaliczyć można:

Każdy serwis uruchamiany w ramach serwera dLibra ma swój odrębny katalog konfiguracyjny:

W większości wyżej wymienionych katalogów znajdują się dwa najważniejsze pliki konfiguracyjne:

Na kolejnych podstronach znajdują się informacje o konfiguracji różnych aspektów pracy serwera dLibra.