Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika

Dodawanie niestandardowych treści...

Przyda się velocity

Dodawanie oraz modyfikacje treści w komponencie

Większość danych wyświetlanych przez aplikacje czytelnika jest pobierana z serwera systemu dLibra. Są to na przykład kolekcje, obiekty cyfrowe, wartości atrybutów itd. Istnieje jednak możliwość, aby dodać własne niestandardowe treści lub zmodyfikować sposób wyświetlania już istniejących w dowolnym miejscu wyświetlanego kodu html.

Przykład: Na stronie "Kontakt" chcemy umieścić obrazek ilustrujący zdjęcie pracowników instytucji.

 1. Otwieramy stronę "Kontakt", sprawdzamy w pasku adresu nazwę dla strony kontakt np. dla adresu: https://example.com/dlibra/contact?language=pl nazwą strony w aplikacji czytelnika będzie contact.
 2. Otwieramy plik /WEB-INF/pages.xml i odnajdujemy linię <page name="contact" layout="home_layout" secure="true" inherits="base-page">. W tej sekcji mamy wszystkie dostępne komponenty dla strony contact. Nas interesuje jedyny komponent ContactComponent. Sekcja contact oprócz swoich komponentów wykorzystuje również komponenty z sekcji base-page(ale tam nie chcemy robić żadnej zmiany). Sekcja dla strony głównej np.: https://example.com/dlibra/ nazywa się main(tutaj również nie chcemy robić zmian w tym wypadku). Do innych zmian może się przydać wiedza, że nasza strona contact jest oszadzona w szablonie home_layout. W szablonie tym możemy również dokonywać zmian. Znajdziemy go w katalogu: /WEB-INF/layout/templates. Przed modyfikacją należy zrobić jego kopię.
 3. Rozpakowujemy archiwum /WEB-INF/lib/dcore-webapp-components-6.0.0.jar. Po rozpakowaniu kopiujemy plik ContactComponent.vm do katalogu /WEB-INF/components/templates
 4. Od tego czasu możemy wykonać dowolne zmiany w pliku ContactComponent.vm. Zmiany będą miały wpływ na wyświetlaną treść na stronie "Kontakt". Po usunięciu ContactComponent.vm z katalogu /WEB-INF/components/templates nasze zmiany znikną i nastąpi powrót do domyślnego wyświetlania treści.
 5. W ContactComponent.vm szukamy dowolnego miejsca, w którym chcielibyśmy dodać obrazek i umieszczamy interesujący fragment html np.: <img src="example.com/pracownicy.png" />

Dodanie nowego komponentu do podstrony

Jeśli uznamy, że chcemy wzbogacić treść naszej strony o własne dane - statyczne lub pobrane za pomocą zdalnego api, możemy utworzyć własny komponent.

Przykład: Chcemy na stronie głównej wyświetlać dane o pogodzie dla anglojęzycznych gości

 1. W katalogu WEB-INF/components/templates tworzymy plik WeatherComponent.vm
  <div id="WeatherComponent"></div>
 2. Dodajemy komponent WeatherComponent na stronę główną. W tym celu w pliku /WEB-INF/pages.xml szukamy sekcji main odpowiadającej stronie głównej. Wewnątrz components dodajemy kolejny komponent

  pages.xml
  <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.WeatherComponent">
   <place>main</place>
   <position>1</position>
   </component>

   


  Musimy pamiętać aby pozostałym komponentom, których miejsce(place) także jest main nadać wyższą pozycję(position) - tak, żeby żaden komponent nie miał tej samej pozycji

 3. Tworzymy katalog /style/dlibra/custom/js, a w nim plik WeatherComponent.js

  WeatherComponent.js
  var dlibra = dlibra || {};
  dlibra.WeatherComponent = {
  	init: function () {
  		$.get( "https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(select%20woeid%20from%20geo.places(1)%20where%20text%3D%22poznan%2C%20pl%22)&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys", function( data ) {
  		 var description = data.query.results.channel.item.description.replace("<![CDATA[", "").replace("]]>", "");
  		 $('#WeatherComponent').html(description)
  		});
  	}
  }
  $(function () {
  	dlibra.WeatherComponent.init();
  })
  
  
 4. gdfgdf

 

- komponent

 • komponent js

 

http://samples.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Poznan,uk&appid=b1b15e88fa797225412429c1c50c122a1

Własne logo i modyfikacje css

Logo jest przechowywane w katalogu dlibra-webapp/style/theme1, znajdują sie tam dwa pliki: logo.gif i logo_small.gif.

Pierwszy z nich jest wyświetlany na stronie głównej oraz na stronie z treścią (gdy nagłówek strony jest rozwinięty), wersja pomniejszona natomiast na stronie z trescią publikacji (w trybie normalnym) oraz na stronach pomocy.

Arkusze CSS znajdują się dlibra-webapp/style/theme1 oraz dlibra-webapp/style/theme2. Z każdym szablonem rozmieszczenia skojarzony jest odrębny plik css, przykładowo dla szablonu simple_inv jest to plik simple_inv.css. Chcąc wprowadzić zmiany np. w kolorystyce danej strony należy wyedytować arkusz CSS używanego na danej stronie szablonu rozmieszczenia.

Opis szablonu rozmieszczenia simple_inv

Każdy szablon posiada kilka możliwych miejsc w których wyświetlane będą komponenty. W ogólnym szablonie simple_inv możemy wykorzystać następujące możliwości:

W każdym z tych umiejscowień możemy spozycjonować dowolną liczbę komponentów, musimy również określić kolejność w jakiej będą one wyświetlane. Zarówno właściwości strony jak i właściwości komponetów na niej umieszczonych opisujemy w pliku pages.xml. Poniżej znajduję się przykładowy deskryptor strony. Zawiera on informację o użytym szablonie rozmieszczenia "simple_inv", dalej definicję dwóch komponentów, oba zostały umieszczone w obszarze "preheader".

<page name="example" layout="simple_inv">
	<components>
		<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.LanguagesComponent">
		  <place>preheader</place>
		  <position>1</position>
		</component>
		<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.TestComponent">
		  <place>preheader</place>
		  <position>2</position>
		</component>
	</components>
</page>

Zmiany w strukturze szablonów rozmieszczeń

Szablony rozmieszczeń znajdują się w katalogu: dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates. Szablony te to zwykłe pliki *.vm, poniżej znajduję się fragment przykładowego szablonu rozmieszczenia.

<body>
	<div id="wrapper">
		<div id="header">
			#place($header)
		</div>
		<div id="left">
			#place($left)
		</div>
		<div id="right">
			#place($right)
		</div>
		<div id="footer">
			#place($bottom)
		</div>
	</div>
</body>

Istnieje zarówno możliwość modyfikacji już istniejących jak i stworzenia mowych szablonów rozmieszczeń. Aby stworzyć własny szablon należy:

 • utworzyć plik szablon rozmieszczenia np. dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/moj_szablon.vm
  • miejsca w których będą umieszczane komponenty możemy zdefiniować na dwa sposoby:
   • Użycie makra #place($nazwa_obszaru)
   • Wykorzystaniu następującego kodu (odpowiada on w dużej mierze temu co robi makro place()):

    	 #foreach( $comp in $nazwa_obszaru)
    		#if ( $!{comp.RenderedTemplate} )
    			<h2> ##dowolny poprawny kod html wokół tytuły komponentu
    			  $!{comp.ComponentTitle}
    			</h2>
    			##dowolny kod html wokół treści komponentu
    			$!{comp.RenderedTemplate} <br/>
    		#end
    	 #end
    

    Powyższy kod dla każdego komponentu umieszonego w danym obszarze pobiera jego tytuł, oraz wypełniony danymi szablon komponentu.

 • Stworzyć plik z arkuszem styli dla tego szablonu:
  • dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/moj_szablon.css
 • Dodać potrzebne etykiety tekstowe w plikach wersji językowych szablonów: dlibra-webapp/WEB-INF/layout/resources/layout_xx.xml.
 • Użyć go w definicji strony w pages.xml.

Wszystkie te zmiany zostaną uwzględnione bez potrzeby restartowania serwera Tomcat.

Należy zwrócić uwagę, tak stworzony szablon rozmieszczenia będzie dostępny tylko gdy używany będzie temat kolorystyczny theme1. Jeżeli chcemy aby szablon był dostępny również dla innych tematów kolorystycznych należy skopiować plik moj_szablon.css również do innych katalogów w których znajdują się tematy np. theme2.

Zmiany w szablonach komponentów

Każdy komponent składa się z trzech elementów:

 • klasy Javowej (np. pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.IndexSearchComponent),
 • pliku szablonu(plik szablonu nazywa się tak samo jak klasa Javowa np. IndexSearchComponent.vm),
 • plików z różnymi wersjami językowymi (np. IndexSearchComponent_xx.xml).

W wersji 5.0 wszystkie komponenty znajdują się w archiwum dcore-web-components-1.x.x.jar (znajduję się on : /dlibra-webapp/WEB-INF/lib). Klasa Javowa znajduję sie w katalogu odpowiadającym jej nazwie pakietowej (w tym wypadku /pl/psnc/dlibra/web/comp/pages/components/ ) natomiast pozostałe pliki komponentu - w głównym katalogu tego archiwum.

Istnieje możliwość "przykrycia" domyślnych plików z archiwum JAR (dcore-web-components-1.x.x.jar) własnymi zmienionymi plikami. W tym celu najlepiej wypakować pliki szablonów, które mają być zmienione do odpowiedniego katalogu. W przypadku plików *.vm jest to katalog /dlibra-webapp/WEB-INF/components/templates,
natomiast dla plików językowych *.xml jest to katalog /dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources.

Tak wypakowane pliki można zmieniać i zmiany w nich "nadpiszą" oryginalną zawartość plików pozostawionych w archiwum jar. Zmiany w plikach *.vm będą widoczne natychmiastowo po ich zapisaniu. Zmiany w plikach *.xml będą uwzględniane również natychmiastowo, pod warunkiem, że pliki te były już wypakowane przy starcie serwera Tomcat.

Dodatkowo w niektórych szablonach komponentów używane są makra, zdefiniowane w pliku components_library.vm. Plik ten znajduje się w archiwum dcore-web-components-1.x.x.jar. Własne makra oraz zmodyfikowane makra z components_library.vm powinny zostać umieszczone w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/components/templates/custom_library.vm. Zmiany w tym pliku również powinny być uwzględniane zaraz po ich zapisaniu pod warunkiem, że edytowane przez nas makro było już dostępne przy starcie serwera Tomcat.

Zmiana nagłówka komponentu

Komponent wyświetlany na stronie składa się z dwóch części: nagłówka i zawartość. O tym jaka treść zostanie wyświetlona w nagłówku decyduje zawartość etykiety tekstowej o identyfikatorze
NazwaKomponentu.Title (np. IndexSearchComponent.Title). Wartością tej etykiety może być zwykły tekst jak i wyrażenie języka VTL np.

<entry key="CollectionDescriptionComponent.Title">Opis kolekcji : ${collection.Label}</entry>
 • No labels