Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 29 Next »

Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika

Dodawanie niestandardowych treści...

Przyda się velocity

Dodawanie oraz modyfikacje treści w komponencie

Większość danych wyświetlanych przez aplikacje czytelnika jest pobierana z serwera systemu dLibra. Są to na przykład kolekcje, obiekty cyfrowe, wartości atrybutów itd. Istnieje jednak możliwość, aby dodać własne niestandardowe treści lub zmodyfikować sposób wyświetlania już istniejących w dowolnym miejscu wyświetlanego kodu html.

Przykład: Na stronie "Kontakt" chcemy umieścić obrazek ilustrujący zdjęcie pracowników instytucji.

 1. Otwieramy stronę "Kontakt", sprawdzamy w pasku adresu nazwę dla strony kontakt np. dla adresu: https://example.com/dlibra/contact?language=pl nazwą strony w aplikacji czytelnika będzie contact.
 2. Otwieramy plik /WEB-INF/pages.xml i odnajdujemy linię <page name="contact" layout="home_layout" secure="true" inherits="base-page">. W tej sekcji mamy wszystkie dostępne komponenty dla strony contact. Nas interesuje jedyny komponent ContactComponent. Sekcja contact oprócz swoich komponentów wykorzystuje również komponenty z sekcji base-page(ale tam nie chcemy robić żadnej zmiany). Sekcja dla strony głównej np.: https://example.com/dlibra/ nazywa się main(tutaj również nie chcemy robić zmian w tym wypadku). Do innych zmian może się przydać wiedza, że nasza strona contact jest oszadzona w szablonie home_layout. W szablonie tym możemy również dokonywać zmian. Znajdziemy go w katalogu: /WEB-INF/layout/templates. Przed modyfikacją należy zrobić jego kopię.
 3. Rozpakowujemy archiwum /WEB-INF/lib/dcore-webapp-components-6.0.0.jar. Po rozpakowaniu kopiujemy plik ContactComponent.vm do katalogu /WEB-INF/components/templates
 4. Od tego czasu możemy wykonać dowolne zmiany w pliku ContactComponent.vm. Zmiany będą miały wpływ na wyświetlaną treść na stronie "Kontakt". Po usunięciu ContactComponent.vm z katalogu /WEB-INF/components/templates nasze zmiany znikną i nastąpi powrót do domyślnego wyświetlania treści.
 5. W ContactComponent.vm szukamy dowolnego miejsca, w którym chcielibyśmy dodać obrazek i umieszczamy interesujący fragment html np.: <img src="example.com/pracownicy.png" />

Dodanie nowego komponentu do podstrony

Jeśli uznamy, że chcemy wzbogacić treść naszej strony o własne dane - statyczne lub pobrane za pomocą zdalnego api, możemy utworzyć własny komponent.

Przykład: Chcemy na stronie głównej wyświetlać dane o pogodzie dla anglojęzycznych gości

 1. W katalogu /WEB-INF/components/templates tworzymy plik WeatherComponent.vm z poniższą zawartoscią

  WeatherComponent.vm
  <div #if($userLanguage != "en") style="display:none" #end id="WeatherComponent"></div>


 2. Tworzymy katalog /style/dlibra/custom/js, a w nim plik WeatherComponent.js z poniższą zawartością(skrypt pobiera dane o pogodzie z zewnętrznego serwisu yahoo i wyświetla je na naszej stronie w wybranym miejscu)

  WeatherComponent.js
  var dlibra = dlibra || {};
  dlibra.WeatherComponent = {
  	init: function () {
  		$.get( "https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(select%20woeid%20from%20geo.places(1)%20where%20text%3D%22poznan%2C%20pl%22)&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys", function( data ) {
  		 var description = data.query.results.channel.item.description.replace("<![CDATA[", "").replace("]]>", "");
  		 $('#WeatherComponent').html(description)
  		});
  	}
  }
  $(function () {
  	dlibra.WeatherComponent.init();
  })


 3. Edytujemy plik /WEB-INF/layout/templates/home_layout.vm i tuż przed zamknięciem znacznika body dodajemy nasz skrypt

  home_layout.vm
  	<script src="${homepageUrl}/style/dlibra/custom/js/WeatherComponent.js" type="text/javascript"></script>
  </body>
 4. Dodajemy komponent WeatherComponent na stronę główną. W tym celu w pliku /WEB-INF/pages.xml szukamy sekcji main odpowiadającej stronie głównej. Wewnątrz components dodajemy kolejny komponent

  pages.xml
  <page name="main" layout="home_layout" inherits="base-page">
  	 	<actions>
   			<action name="ChangeLanguageAction"/>
   			<action name="LogoutAction"/>
   		</actions>
  		<components>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.LatestEditionsComponent">
  				<place>topSplit</place>
  				<position>1</position>
  			</component>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent">
  				<place>topSplit</place>
  				<position>2</position>
  			</component>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.WeatherComponent">
  				<place>main</place>
  				<position>1</position>
  			</component>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.CollectionsPresentationComponent">
  				<place>main</place>
  				<position>2</position>
  			</component>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.PopularEditionsComponent">
  				<place>main</place>
  				<position>3</position>
  			</component>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.RecommendedComponent">
  				<place>main</place>
  				<position>4</position>
  			</component>
  		</components>
  </page>

   

  Musimy pamiętać aby pozostałym komponentom, których miejsce(place) także jest main nadać wyższą pozycję(position) - tak, żeby żaden komponent nie miał tej samej pozycji.

   

 5. Na naszej stronie ukaże się pogoda w naszym mieście dla anglojęzycznych gości

  Przykładowy komponent pogody

Usunięcie komponentu z podstrony

Może się zdarzyć, że administrator biblioteki cyfrowej zdecyduje się na usunięcie niektórych komponentów z różnych powodów. Komponent można usunąć w dwojaki sposób:

 • poprzez zakomentowanie go w pliku /WEB-INF/pages.xml (bezpieczniej, bo zawze możemy dany komponent przywrócić)
 • poprzez usunięcie go z pliku /WEB-INF/pages.xml

Przykład: Decydujemy się na schowanie komponentu z obiektami najpopularniejszymi, które są wyświetlane na stronie głównej, żeby spopularyzować obiekty ostatnio dodane.

 1. Otwieramy plik /WEB-INF/pages.xml i szukamy sekcji main zawierającej wyświetlane komponenty na stronie głównej. Okalamy komentarzem <!-- <conponent>...</component> --> komponent PopularEditionsComponent jak w pliku przedstawionym poniżej.

  pages.xml
  	<page name="main" layout="home_layout" inherits="base-page">
  	 	<actions>
   			<action name="ChangeLanguageAction"/>
   			<action name="LogoutAction"/>
   		</actions>
  		<components>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.LatestEditionsComponent">
  				<place>topSplit</place>
  				<position>1</position>
  			</component>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent">
  				<place>topSplit</place>
  				<position>2</position>
  			</component>
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.CollectionsPresentationComponent">
  				<place>main</place>
  				<position>1</position>
  			</component>
  			<!--<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.PopularEditionsComponent">
  				<place>main</place>
  				<position>3</position>
  			</component>-->
  			<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.RecommendedComponent">
  				<place>main</place>
  				<position>4</position>
  			</component>
  		</components>
   	</page>

Ustawienie komponentu w layoucie

Każdy komponent ma swoje ściśle określone miejsce w layoucie strony. Informację o tym, w którym konkretnie miejscu layoutu znajduje się dany komponent możemy sprawdzić w pliku pages.xml. Tam możemy również wskazać inne miejsce wyświetlania się komponentu.

Przykład: Decydujemy się przenieść komponent z aktualnościami w zupełnie inne miejsce na stronie głównej.

 1. Otwieramy plik pages.xml
 2. Szukamy sekcji main, w której zawarte są komponenty znajdujące się na stronie głównej.
 3. Odczytujemy nazwę layoutu z pola layout. Domyślna nazwa layoutu dla strony ma wartość home_layout.
 4. W sekcji main odszukujemy interesujący nas komponent z aktualnościami pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent, któremu chcemy przypisać nowe położenie w layoucie home_layout. Miejsce dla naszego komponentu z aktualnościami odczytujemy z pola place. Domyślnie będzie to wartość topSplit. Kolejność sprawdzamy w polu position i domyślnie będzie to wartość 2. Pierwszym komponentem wyświetlanym w miejscu topSplit jest komponent z ostatnio dodanymi obiektami.
 5. Modyfikujemy wartość pola place wewnątrz danych komponentu pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent. Wartość place zmieniamy na myPlace, a wartość position zmieniamy na 1.

  pages.xml
  <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent">
  	<place>myPlace</place>
  	<position>1</position>
  </component>
 6. Otwieramy plik /WEB-INF//layout/templates/home_layout.vm i w nim umieszczamy poniższy kod w dowolnym miejscu.

  home_layout.vm
  #foreach( $comp in $myPlace)
  	$!{comp.RenderedTemplate}
  #end

  Spowoduje to, że na stronie głównej wyświetlą się wszystkie komponenty, których pola place mają wartość myPlace. W tym nasz komponent z aktualnościami.

Modyfikacja oraz dodawanie komunikatów językowych

Każdy komunikat w aplikacji czytelnika jest wyświetlany w formie wielojęzycznej. Oznacza to, że w zależności od wyboru języka strony, komunikat będzie się wyświetlać w innym języku.

Przykład: W stopce chcemy zawrzeć klauzulę: "Wszelkie prawa zastrzeżone".

 1. Szukamy pliku, w którym umieszczone są informacje na samym dole strony. Analizując plik /WEB-INF/layout/templates/home_layout.vm dowiemy się, że za wyświetlanie stopki jest odpowiedzialny plik /WEB-INF/layout/templates/parts/footer.vm.
 2. W pliku /WEB-INF/layout/templates/parts/footer.vm dodajemy nowy wpis

  footer.vm
  <span class="footer__bottom--text">$res.get('Home.Copyright.clause')</span>


  Odwołanie $res.get('Home.Copyright.clause') będzie wyświetlać naszą klauzulę w różnych językach. Niezbędne jest ich zdefiniowanie.


 3. Otwieramy plik /WEB-INF/layout/resources/layout_pl.xml i dodajemy tłumaczenie dla języka polskiego

  layout_pl.xml
  <entry key="Home.Copyright.clause">Wszelkie prawa zastrzeżone</entry>
 4. Otwieramy plik /WEB-INF/layout/resources/layout_en.xml i dodajemy tłumaczenie dla języka angielskiego

  layout_en.xml
  <entry key="Home.Copyright.clause">All rights reserved</entry>
 5. Komunikaty, które chcielibyśmy wyświetlać w komponentach zapisujemy do plików plików /WEB-INF/components/resources/WEBAPP_{język}.xml. Następnie w plikach komponentów (np. MyComponent.vm) odwołujemy się do tłumaczeń jak poniżej:

  MyComponent.vm
  $res.get('MyComponent.MyInfo')

Podmiana istniejących obrazków (logo)

Aplikacja czytelnika oprócz obrazków dynamicznych(np. miniaturki obiektów cyfrowych) wyświetla obrazki statyczne(np. logo). Te drugie można wymieniać na swoje. Zaleca się by wymienić obrazki na obrazki o takich samych wymiarach. Jeśli nowe obrazki mają inne wymiary należy przetestować wyświetlanie takiego obrazka w różnych widokach i w różnych przeglądarkach: dla komputera stacjonarnego, tabletu i telefonu komórkowego.

Przykład: Wymieniamy domyślne logo dlibry na własne.

 1. W celu dokonania podmiany wystarczy, że namierzymy ścieżkę pod którą leży nasz stary obrazek i na jego miejscu wkleimy inny. Aby sprawdzić ścieżkę do obrazka najlepiej jest się posłużyć przeglądarką Google Chrome.
 2. Otwieramy stronę główną naszej biblioteki klikamy prawym przyciskiem myszki w obrazek i z menu kontekstowego i wybieramy zbadaj. Wyświetli się nam okienko z zaznaczonym elementem w kodzie html. Będzie to element img. Sprawdzamy jaką wartość ma atrybut src tego elementu i w ten sposób odczytujemy ścieżkę do pliku na naszym serwerze. Np wartość src="https://moja-biblioteka/style/dlibra/default/img/logos/logo.svg" wskazuje na ścieżkę /sciezka/do/mojej/aplikacji/czytelnika/style/dlibra/default/img/logos/logo.svg

Modyfikacje css

Style, z których korzysta aplikacja czytelnika znajdują się w katalogu /styles/dlibra/default/css/. Istnieje możliwość nadpisania istniejących styli lub dodania nowych. Najopdpowiedniejszym do tego miejscem jest plik /styles/dlibra/default/css/custom.css

Zmiany w szablonach komponentów

Każda strona w aplikacji czytelnika ma swój adres np.:

http://demo.dl.psnc.pl/dlibra - strona główna, sekcja main w pliku pages.xml

 http://demo.dl.psnc.pl/dlibra/publication/1000 - strona publikacji, sekcja publication w pliku pages.xml

 http://demo.dl.psnc.pl/dlibra/contact?q=library - strona kontakty, sekcja contact w pliku pages.xml

Każda z tych stron jest zdefiniowana w pliku pages.xml poprzez sekcję <page>...</page> np.:

<page name="main" layout="home_layout" inherits="base-page"> - strona główna

<page name="publication" layout="home_layout" inherits="base-page"> - strona publikacji

<page name="contact" layout="home_layout" secure="true" inherits="base-page"> - strona kontaktu

gdzie:

pole name - nazwa sekcji,

pole layout - nazwa layoutu na którym umieszczone będą wszystkie komponenty dla danej strony,

pole inherits - abstrakcyjna sekcja, z której dana strona będzie pobierać komponenty oprócz komponentów własnych (np.: Strona kontaktu jest zdefiniowana w sekcji contact. Zawiera komponent ContactComponent, ale pole inherits ma wartość base-page dlatego strona kontaktu będzie zawierać wszystkie komponenty jakie zostały zdefiniowane dla sekcji base-page również).

Komponenty zdefiniowane są znacznikami

pages.xml
<component name="...">
	<place>...</place>
 	<position>...</position>
</component>

gdzie:

znacznik place - nazwa umiejscowienia w layoucie

znacznik position - pozycja, na której ma być umieszczony komponent w zadanym miejscu(place)

W przypadku ustawienia tego samego pola place dla różnych komponentów należy pamiętać, by ustawić im inną wartość position. W przeciwnym razie tylko jeden komponent zostanie wyświetlony. Przykładowo strona kontaktu jest zdefiniowana w sekcji contact. Wykorzystuje layout o nazwie home_layout. Posiada komponent zdefiniowany nasępująco:

pages.xml
<components>
	<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.ContactComponent">
		<place>main</place>
			<position>1</position>
	</component>
</components>

To oznacza, zawartość komponentu ContactComponent umiejscowionego w pliku /WEB-INF/components/templates/ContactComponent.vm jest renderowana w pliku /WEB-INF/layouts/templates/home_layout.vm w pętli:

home_layout.vm
#foreach( $comp in $main)
	$!{comp.RenderedTemplate}
#end

 

Każdy komponent składa się z trzech elementów:

 • klasy Javowej (np. pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.IndexSearchComponent),
 • pliku szablonu(plik szablonu nazywa się tak samo jak klasa Javowa np. IndexSearchComponent.vm),
 • plików z różnymi wersjami językowymi (np. IndexSearchComponent_xx.xml).

W wersji 6.0 wszystkie komponenty znajdują się w archiwum dcore-webapp-components-6.x.x.jar (znajduję się on : /WEB-INF/lib). Klasa Javowa znajduję sie w katalogu odpowiadającym jej nazwie pakietowej (w tym wypadku /pl/psnc/dlibra/web/comp/pages/components/ ) natomiast pozostałe pliki komponentu - w głównym katalogu tego archiwum.

Istnieje możliwość "przykrycia" domyślnych plików z archiwum JAR (dcore-webapp-components-6.x.x.jar) własnymi zmienionymi plikami. W tym celu najlepiej wypakować pliki szablonów, które mają być zmienione do odpowiedniego katalogu. W przypadku plików *.vm jest to katalog /WEB-INF/components/templates, natomiast dla plików językowych *.xml jest to katalog /WEB-INF/components/resources.

Tak wypakowane pliki można zmieniać i zmiany w nich "nadpiszą" oryginalną zawartość plików pozostawionych w archiwum jar. Zmiany w plikach *.vm będą widoczne natychmiastowo po ich zapisaniu. Zmiany w plikach *.xml będą uwzględniane również natychmiastowo, pod warunkiem, że pliki te były już wypakowane przy starcie serwera Tomcat.

Dodatkowo w niektórych szablonach komponentów używane są makra, zdefiniowane w pliku components_library.vm lub layout_library.vm. Plik components_library.vm znajduje się w archiwum dcore-web-components-6.x.x.jar. Własne makra oraz zmodyfikowane makra powinny zostać umieszczone adekwatnie w plikach /WEB-INF/components/templates/custom_library.vm lub /WEB-INF/layout/custom_templates/custom_layout_library.vm). Zmiany w tych plikach również powinny być uwzględniane zaraz po ich zapisaniu pod warunkiem, że edytowane przez nas makro było już dostępne przy starcie serwera Tomcat.

 


 • No labels