Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Uwaga!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra.

Ogólne informacje

Wszystkie pliki konfiguracyjne serwera dLibra znajdują się w podkatalogu conf w głównym katalogu serwera. Konfiguracja związana z poszczególnymi serwisami znajduje się w podkatalogach o dwuliterowych nazwach odpowiadających skrótowej nazwie danego serwisu. Pozostałe pliki i katalogi zawierają bardziej ogólną konfigurację serwera. Większość istotnych parametrów w plikach konfiguracyjnych jest opatrzona komentarzem.

Do ważniejszych plików/katalogów z ogólną konfiguracją zaliczyć można:

 • server.xml - główny plik konfiguracyjny serwera. Zawiera on listę usług serwera dLibra, które mają być uruchomione, oraz wskazania na pozostałe pliki konfiguracyjne.
 • database.properties - zawiera nazwę użytkownika, hasło oraz adres bazy danych wykorzystywanej przez serwer dLibra oraz parametry definiujące rodzaj wykorzystywanej bazy danych.
 • log4j.properties - plik konfigurujący mechanizm logowania przebiegu pracy serwera.
 • smtp.properties - plik konfigurujący mechanizm wysyłania wiadomości e-mail (wykorzystywany opcjonalnie, w zależności od konfiguracji mechanizmu logowania).
 • lucene.properties - plik z konfiguracją wspólną dla mechanizmu indeksowania i wyszukiwania.
 • solr - katalog z konfiguracją dla narzędzia Solr, wykorzystywanego do indeksowania i wyszukiwania. Więcej informacji w rozdziale Dodatek D. Konfiguracja wyników wyszukiwania.
 • wrapper - katalog z plikami konfiguracyjnymi narzędzia Wrapper, odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi. Szczegółowa dokumentacja tego narzędzia znajduje się na stronie http://wrapper.tanukisoftware.org/doc/english/properties.html. Można tu m.in. ustawić maksymalne zużycie pamięci przez serwer dLibra (parametr wrapper.java.maxmemory w pliku base.conf).
  • pliki z końcówką -yajsw.conf w nazwie są wykorzystywane w przypadku, gdy dLibra jest uruchamiana na 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.

Każdy serwis uruchamiany w ramach serwera dLibra ma swój odrębny katalog konfiguracyjny:

 • cs - Content Server - serwer treści, odpowiada za przechowywanie plików z treścią obiektów
 • em - Event Manager - menedżer zdarzeń, kontroluje mechanizm przesyłania wiadomości o zdarzeniach pomiędzy pozostałymi serwisami
 • is - Index Server - serwer indeksujący, przetwarza nowo dodane i zmodyfikowane obiekty, aby można było je szybko przeszukiwać
 • me - Message Server - serwer wiadomości, przechowuje wiadomości przesyłane pomiędzy użytkownikami (redaktorami i użytkownikami korzystającymi z self-archiving)
 • ms - Metadata Server - serwer metadanych, odpowiada za przechowywanie informacji o kolekcjach, katalogach, obiektach, atrybutach, itp.
 • pp - Profile Provider - dostawca profili, przechowuje informacje o profilach czytelników (ustawieniach, ulubionych obiektach, itp.)
 • se - Search Server - serwer wyszukiwawczy, dostarcza wyniki wyszukiwania w odpowiedzi na zapytania użytkowników
 • ss - System Services - kontroluje dostęp pozostałych serwisów do całego systemu
 • ts - Text Server - odpowiada za konwertowanie plików z treścią obiektów do postaci tekstowej, która może być przeszukiwana
 • us - User Server - przechowuje informacje o użytkownikach (administratorach/redaktorach/czytelnikach) i uprawnieniach do obiektów
 • ws - Web Service -wbudowany serwer www, do uruchamiania Aplikacji Czytelnika (domyślnie wyłączony, tylko do celów demonstracyjnych)

W większości wyżej wymienionych katalogów znajdują się dwa najważniejsze pliki konfiguracyjne:

 • service.properties - plik z ogólnymi właściwościami danego serwisu, często z odnośnikami do innych plików konfiguracyjnych
 • jobs.xml - plik z definicją zadań okresowych uruchamianych w ramach danego serwisu, czyli operacji wykonywanych przez serwis przy starcie lub w regularnych odstępach czasu. Pozwala np. wyłączyć wyłączyć wybrane zadanie (poprzez usunięcie/zakomentowanie taga <job>), lub zmianę godziny, o której ma być wykonywane (poprzez modyfikację taga <cron-expression> zgodnie z dokumentacją).

Na kolejnych podstronach znajdują się informacje o konfiguracji różnych aspektów pracy serwera dLibra.

 • No labels