Poniżej w tabeli zostały opisane właściwości elementów w systemie dLibra. Wiersz zawiera następujące informacje: kolumna Element zawiera nazwę elementu, kolumna Właściwość zawiera nazwę właściwości danego elementu, kolumna Wielojęzyczność zawiera informacje o tym czy dana właściwość jest wielojęzyczna (tak) czy nie (nie), kolumna Wymagana zawiera informacje o tym czy dana wartość jest wymagana czy nie, kolumna Opis zawiera krótki opis danej właściwości.

Element

Właściwość

Wielojęzyczność

Wymagana

Opis

Katalog

Nazwa

Nie

Tak

Nazwa katalogu. Katalogi widoczne są tylko dla redaktorów.

Katalog

Uwagi

Nie

Nie

Uwagi administracyjne, np. informacje o charakterze zasobów znajdujących się w katalogu. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.

Katalog

Wartości atrybutów

Tak

Nie

Opis bibliograficzny katalogu jest domyślnym opisem bibliograficznym elementów (np. obiektu), które będą tworzone w tym katalogu. Podczas tworzenia nowego elementu w katalogu, w kroku tworzenia opisu bibliograficznego zostanie wprowadzony opis katalogu - redaktor może użyć lub zmodyfikować/uzupełnić ten domyślny opis.

Katalog

Identyfikator

-

-

Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on automatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach katalogów.

Obiekt grupowy

Nazwa

Nie

Tak

Nazwa obiektu grupowego w systemie dLibra.

Obiekt grupowy

Uwagi

Nie

Nie

Uwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.

Obiekt grupowy

Identyfikator

-

-

Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on automatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach obiektów.

Obiekt grupowy

Miniatura

Nie

Nie

Piktogram przedstawiający obiekt grupowy.

Obiekt grupowy

Wartości atrybutów

Tak

Nie

Opis bibliograficzny obiektu grupowego jest dziedziczony do elementów, które się w niej znajdują. Jeśli opis bibliograficzny elementu podrzędnego nie zawiera wartości określonego atrybutu a opis obiektu grupowego zawiera taką wartość to zostanie ona automatycznie dodana do opisu elementu podrzędnego i taki uzupełniony opis jest prezentowany użytkownikowi stron WWW. Uzupełnianie opisu dzieje się automatycznie za każdym razem gdy opis wyświetlany jest na stronach WWW. Wewnętrznie w aplikacji redaktora/administratora opisy te są rozdzielone.

Obiekt planowany

Nazwa

Nie

Tak

Nazwa obiektu planowanego w systemie dLibra.

Obiekt planowany

Uwagi

Nie

Nie

Uwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.

Obiekt planowany

Link

-

-

Wartość automatycznie generowana przez system. Jest to stały link dostępu do obiektu w danej bibliotece cyfrowej. Składa się on z części /publication/ oraz identyfikatora obiektu, np. dla obiektu o identyfikatorze 10 mamy link: /publication/10. Aby otworzyć informacje o obiekcie na stronie WWW należy wprowadzić do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox) adres WWW biblioteki cyfrowej a następnie dokleić do końca link, np. dla adresu biblioteki cyfrowej www.wbc.poznan.pl mamy: www.wbc.poznan.pl/publication/10.

Obiekt planowany

Identyfikator

-

-

Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on automatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach obiektów.

Obiekt planowany

Wartości atrybutów

Tak

Nie

Opis bibliograficzny obiektu planowanego jest automatycznie przypisywany pierwszemu wydaniu, które jest tworzone podczas dodawania treści do tego obiektu planowanego.

Obiekt planowany

Zabezpieczona

Nie

Tak

Wartość reprezentowana jako pole wyboru. Redaktor może wstępnie zabezpieczyć obiekt - zaznaczyć, że treść tego obiektu powinna być zabezpieczona.

Obiekt

Nazwa

Nie

Tak

Nazwa obiektu w systemie dLibra.

Obiekt

Uwagi

Nie

Nie

Uwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.

Obiekt

Link

-

-

Wartość automatycznie generowana przez system. Jest to stały link dostępu do obiektu w danej bibliotece cyfrowej. Składa się on z części /publication/ oraz identyfikatora obiektu, np. dla obiektu o identyfikatorze 10 mamy link: /publication/10. Aby otworzyć informacje o obiekcie na stronie WWW należy wprowadzić do przeglądarki internetowej (np. Chrome lub Firefox) adres WWW biblioteki cyfrowej a następnie dokleić do końca link, np. dla adresu biblioteki cyfrowej www.wbc.poznan.pl mamy: www.wbc.poznan.pl/publication/10.

Obiekt

Zabezpieczona

Nie

Tak

Wartość reprezentowana jako pole wyboru. Jeśli pole jest zaznaczone to treść wydań będzie zabezpieczona przed kopiowaniem i drukowaniem na stronie WWW. Właściwość tę można zaznaczyć tylko dla obiektów, których treść jest w formacie HTML.

Obiekt bez treści

-

-

-

Obiekt bez treści ma takie same właściwości jak obiekt normalny, przy czym żadnej z tych właściwości nie można edytować - można tylko przeglądać.

Wydanie

Nazwa

Nie

Tak

Nazwa wydania w systemie dLibra.

Wydanie

Uwagi

Nie

Nie

Uwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.

Wydanie

Opublikowane

Nie

Tak

Wartość reprezentowana jako pole wyboru. Jeśli jest zaznaczone to wydanie jest opublikowane - użytkownicy, którzy mają prawo do przeglądania obiektu mogą przeczytać to wydanie. Wydanie może być również opublikowane czasowo - do pewnego momentu w przyszłości kiedy to wydanie automatycznie przestaje być opublikowane.

Wydanie

Modyfikacja

-

-

Wartości nie można modyfikować - jest ona automatycznie aktualizowana przez system. Wartością jest identyfikator (login) użytkownika, który ostatnio modyfikował wydanie.

Wydanie

Rozmiar plików

-

-

Wartości nie można modyfikować - jest ona automatycznie aktualizowana przez system. Wartością jest sumaryczny rozmiar plików tego wydania.

Wydanie

Wartości atrybutów

Tak

Nie

Opis bibliograficzny wydania. Opis ten powinien dotyczyć treści, która jest przypisana do wydania. Generalnie każde wydanie powinno mieć wprowadzony opis bibliograficzny.

Wydanie

Miniatura

Nie

Nie

Piktogram przedstawiający wydanie. Może to być, np. miniaturka skanu pierwszej strony danej pozycji.

Plik

Nazwa pliku

-

-

Nazwy pliku nie można zmienić. Jest to nazwa pliku wchodzącego w skład obiektu.

Plik

Typ pliku

-

-

Typu pliku nie można zmienić. Jest to typ pliku wchodzącego w skład obiektu.

Wersja pliku

Nazwa pliku

-

-

Nazwy pliku nie można zmienić. Jest to nazwa pliku ktorego ta wersja dotyczy.

Wersja pliku

Rozmiar pliku

-

-

Rozmiaru pliku nie można modyfikować. Jest to rozmiar wersji pliku.

Wersja pliku

Zmodyfikowany

-

-

Wartości nie można modyfikować. Jest to data ostatniej modyfikacji wersji pliku.

Wersja pliku

Typ

-

-

Typu nie można modyfikować. Jest to typ wersji pliku.

Wersja pliku

Opis

Nie

Nie

Opis wersji pliku. Są to informacje wewnętrzne widoczne tylko dla redaktorów.

Kolekcja

Nazwa

Tak

Tak

Nazwa kolekcji w systemie dLibra. Nazwa ta widoczna jest na stronach WWW.

Kolekcja

Opis

Tak

Nie

Opis kolekcji. Opis widoczny jest na stronach WWW.

Kolekcja

Identyfikator OAI-PMH

Nie

Tak

Identyfikator wykorzystywany w mechaniźmie wyszukiwania zasobów rozproszonych. Identyfikator ten powinien być unikalny w ramach jednego poziomu kolekcji.

Kolekcja

Uwagi

Nie

Nie

Uwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.

Kolekcja

Identyfikator

-

-

Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on automatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach kolekcji.

KolekcjaminiaturaNieNiePiktogram reprezentujący kolekcje, wyświetlany na portalu WWW.

Użytkownik

Nazwisko

Nie

Nie

Dane o użytkowniku (imie i nazwisko).

Użytkownik

e-mail

Nie

Tak

Adres e-mail użytkownika. Musi być unikalny w skali całego systemu (każdy użytkownik musi mieć inny adres e-mail).

Użytkownik

Instytucja

Nie

Nie

Dane o użytkowniku (np. instytucja w jakiej jest zatrudniony).

Użytkownik

Identyfikator

Nie

Tak

Wartość jest wprowadzana raz przy tworzeniu użytkownika, później nie można jej modyfikować. Jest to unikalny identyfikator (login) użytkownika.

Użytkownik

Hasło, potwierdź hasło

Nie

Nie

Hasło użytkownika. Pozwala na zmianę hasła dla określonego użytkownika.

Użytkownik

Typ użytkownika

Nie

Tak

Wartość prezentowana w postaci listy rozwijanej. Typy użytkowników opisane są w sekcji Użytkownicy, użytkownicy IP, grupy użytkowników, grupy dynamiczne

Użytkownik

Data wygaśnięcia

Nie

Nie

Data po której konto użytkownika wygasa - użytkownik wtedy nie może zalogować się na swoje konto.

Użytkownik

Zablokowane

Nie

Tak

Wartość reprezentowana jako pole wyboru. Konto może być zablokowane przez administratora (pole zaznaczone) lub nie (pole odznaczone). Zablokowany użytkownik nie może logować się na swoje konto.

Użytkownik

Domeny dostępu

Nie

Nie

Domeny dostępu dla użytkownika. Możliwe jest wyspecyfikowanie adresów komputerów z których dany użytkownik będzie miał dostęp do systemu bez hasła lub będzie miał ten dostęp zablokowany.

Użytkownik

Grupy

-

-

Lista grup do których użytkownik należy.

Użytkownik

Prawa administracyjne

-

-

Prawa, które mogą być przyznane użytkownikowi. Zobacz po więcej szczegółów.

Grupa

Nazwa

Nie

Tak

Nazwa grupy w systemie dLibra.

Grupa

Opis

Nie

Nie

Opis grupy w systemie dLibra.

Grupa

Członkowie

-

-

Lista użytkowników należących do tej grupy.

Grupa

Prawa administracyjne

-

-

Prawa, które mogą być przyznane grupie. Zobacz po więcej szczegółów.

Atrybut

Nazwa

Tak

Tak

Nazwa atrybutu w systemie dLibra. Nazwa ta jest widoczna na stronach WWW.

Atrybut

Opis

Tak

Tak

Opis atrybutu w systemie dLibra. Opis jest widoczny na stronach WWW.

Atrybut

Nazwa RDF

Nie

Tak

Unikalny identyfikator atrybutu w systemie dLibra.

Atrybut

Rola

Nie

Nie

Rola atrybutu w schemacie Dublin Core. Atrybut może nie mieć przypisanej roli.

Atrybut

Identyfikator

Nie

Tak

Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on autormatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach atrybutów.

  • No labels