Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz także

Podobnych informacji szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących aplikacji czytelnika i
najczęstszych problemach związanych z instalacją aplikacji czytelnika.

Czy dLibra może zostać zainstalowana na wirtualnym serwerze?

Nie ma żadnych przeciwwskazań technicznych by dLibra chodziła na maszynie wirtualnej. Należy tylko pamiętać, że w przypadku gdy dLibra będzie bardzo obciążać serwer (duża liczba nowych publikacji, spory ruch użytkowników www) konieczne może okazać się wydzielenie dedykowanej maszyny fizycznej.

Jak dotąd miał miejsce jeden przypadek gdy jedna z dużych bibliotek cyfrowych musiała zrezygnować z wirtualizacji, po przeniesieniu dLibry do systemu gospodarza wszystko chodziło dużo lepiej. Nie mniej w przypadku małej biblioteki cyfrowej i mocnej maszyny, wirtualizacja może być dobrym pomysłem na zutylizowanie mocy serwera.

Jak dotąd dLibra była instalowana na wirtualnych serwerach tworzonych w oparciu o oprogramowanie VMWare oraz na platformie s390x/zLinux firmy IBM.

Czy dLibra sama przeprowadza backup? Które pliki/foldery powinny zostać zabezpieczone?

dLibra nie ma wbudowanych żadnych kompleksowych mechanizmów związanych z tworzeniem kopii zapasowych. Wszelkie działania w tym zakresie powinna podjąć osoba administrująca serwerem biblioteki cyfrowej.

dLibra przechowuje dane w dwóch miejscach, pierwszym z nich jest relacyjna baza danych, a drugim system plików. Jeżeli chodzi o bazę danych to większość współczesnych systemów bazodanowych pozwala na łatwe stworzenie kopii zapasowej zawartości. Szczegółów związanych z przeprowadzeniem tej operacji należy szukać w dokumentacji konkretnego systemu bazodanowego.

Odrębną kwestią jest zabezpieczenie systemu plików. Załóżmy następującą strukturę instalacji systemu dLibra:

 • dlibra-webapp - katalog z aplikacją czytelnika
 • dlibra-server - katalog z serwerem dLibry
 • webapp-work - katalog roboczy aplikacji czytelnika
  • cache - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/conf/cache.properties
  • jcr - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/conf/jcr.properties
  • ..
 • content - katalog z plikami i indeksami wyszukiwawczymi
  • files - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-server/conf/cs/service.properties w zmiennej contentDirectory
  • index/main - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-server/conf/solr/main/core.properties w zmiennej dataDir
  • index/synonym - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-server/conf/solr/synonym/core.properties w zmiennej dataDir

Dane, które dLibra składuje poza bazą danych znajdują się w katalogach content/files i content/index. Katalog content/files zawiera wszystkie publikacje i ich pliki, katalog ten należy backupować we własnym zakresie. Przed wykonaniem kopii należy się upewnić, że nikt akurat nie dodaje nowych dokumentów do repozytorium.

Katalog content/index zawiera indeksy wyszukiwawcze. W przypadku utraty tych indeksów użytkownicy będą pozbawieni możliwości przeszukiwania zbiorów biblioteki cyfrowej. Tworząc kopie zapasową należy się upewnić, że serwer nie modyfikuje plików indeksów. Ponieważ jest to zadanie trudne w dLibre wbudowano mechanizm automatycznego tworzenia backupu indeksów. Kopia zapasowa jest tworzona domyślnie w katalogu index_backup w każdą niedzielę.

Istnieje również możliwość odtworzenia indeksów jednak indeksacja wszystkich zasobów wiąże się (w zależności od mocy maszyny i ilości oraz formatu plików publikacji) z długotrwałym obciążeniem serwera.

Oprócz wspomnianych powyżej katalogów należy również wykonać kopię katalogu webapp-work/jcr przechowywane są w nim ustawienia i treści wykorzystywane przez aplikację czytelnika.

Jak szybko usunąć wartości atrybutów, które nie zostały użyte w żadnym opisie?

 

Należy skorzystać z narzędzia do czyszczenia słownika atrybutów


Co zrobić, gdy kodowanie znaków w MySQL ustawione jest na UTF-8 a mimo to polskie znaki nie są wyświetlane poprawnie?

 

Sytuacja taka występuje rzadko. Problem dotyczy zarówno pierwszego uruchomienia po instalacji dLibry, podczas którego inicjowana jest baza danych jak i dalszego użytkowania dLibry. Rozwiązaniem jest dopisanie na końcu URL-a wykorzystywanego do połączenia z bazą danych poniższego parametru:

?characterEncoding=UTF-8

W przypadku serwera dLibry należy to zrobić w pliku database.properties znajdującym się w katalogu conf. W przypadku instalatora zmiany należy wprowadzić do pliku install-sql/mysql/mysql-db.properties.


Dlaczego miniatura generowana z pliku PDF w trakcie dodawania publikacji jest niepoprawna?

Występuje problem z grafiką w standardzie JPEG 2000. Aby go uniknąć, należy zainstalować na komputerze redaktora program ImageMagick w wersji co najmniej 6.8.9. Gdy program ImageMagick jest dostępny, dLibra domyślnie wykorzystuje go do generowania miniatur.

Instalacja w Windows

1. Zainstalować GhostScript https://www.ghostscript.com/download.html potrzebny do obsługi plików PDF przez ImageMagick
2. Zainstalować ImageMagick http://www.imagemagick.org/script/download.php#windows

Instalacja w Linux

1. sudo apt-get update
2. sudo apt-get install imagemagick • No labels