Uruchomienie Aplikacji Czytelnika

Uruchomienie Aplikacji Czytelnika

Bardzo przydatnym poleceniem przy administrowaniu aplikacją czytelnika jest tail (tail posiada swój windowsowy odpowiednik WinTail). Polecenie to pozwala śledzić pliki logów Apache Tomcat. Będąc w katalogu głównym Tomcata należy wpisać : tail -f logs/catalina.out. Jeżeli plik catalina.out nie istnieje możemy go samodzielnie utworzyć. Należy teraz uruchomić Apache Tomcat i śledzić postęp uruchomienia na konsoli gdzie wydane zostało polecenie tail. Gdy inicjalizacja serwera Tomcat zostanie zakończona, w logu pojawi się fraza : "server started up in". W pasku adresowym przeglądarki wpisujemy adres strony WWW portalu i werfikujemy jej funkcjonowanie.

Najczęstsze problemy występujące w czasie uruchamiania Aplikacji Czytelnika

Błędy podczas startu Apache Tomcat 7.0

Przy próbie uruchomienia Aplikacji Czytelnika może zdarzyć się aplikacja nie będzie działała poprawnie, a w logach Tomcata znajdą się komunikaty o błędach zbliżone do poniższych:

...
java.rmi.ServerException: RemoteException occurred in server thread; nested exception is:
java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling arguments; nested exception is:
java.net.MalformedURLException: no protocol: Files/Apache
...

Przyczyną takiej sytuacji jest błąd w JRE, który uniemożliwia wykorzystanie technologii RMI w aplikacjach uruchamianych w Tomcacie, jeżeli jest on zainstalowany w katalogu, który zawiera spacje (np. C:\Program Files\Apache Group\Jakarta Tomcat 7.0). Niestety obecnie jedyną znanym wyjściem z tej sytuacji jest ponowna instalacja Tomcata w katalogu, którego ścieżka nie zawiera znaków spacji. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4273532

Nie można się zalogować do panelu administracyjnego

Próba zalogowania lub wejscia na stronę admin kończy się niepowodzeniem, przeglądarka wyświetla komunikat o odrzuceniu połączenia. W takiej sytuacji należy sprawdzić czy konfiguracja HTTPS została przeprowadzona poprawnie.
Najczęstsze błędy popełniane podczas konfiguracji HTTPS to:

  1. nie odkomentowany Connector HTTPS w pliku tomcat/conf/server.xml,
  2. w katalogu domowym użytkownika, który uruchamiał Apache Tomcat nie ma pliku .keystore,
    1. należy pamiętać, że polecenie wygenerowania certyfikatu dla Apache Tomcat musi być wydane przez tego samego użytkownika, który będzie uruchamiał AT.
  3. hasło podawane przy tworzeniu certyfikatu dla AT jest inne niż "changeit"
    1. Wartość "changeit" jest standardowym hasłem wykorzystywanym przez AT do dostępu do pliku .keystore, jeżeli zdecydowaliśmy się użyć innego należy w pliku tomcat/conf/server.xml w znaczniku Connector (odpowiedzialnym za HTTPS) podać hasło którego użyliśmy jako wartość atrybutu keystorePass.
  • No labels