Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wszystkie pliki konfiguracyjne serwera dLibra znajdują się w podkatalogu conf w głównym katalogu serwera. Konfiguracja związana z poszczególnymi serwisami znajduje się w podkatalogach o dwuliterowych nazwach odpowiadających skrótowej nazwie danego serwisu. Pozostałe pliki i katalogi zawierają bardziej ogólną konfigurację serwera. Większość istotnych parametrów w plikach konfiguracyjnych jest opatrzona komentarzem. Praktycznie wszystkie zmiany w plikach konfiguracyjnych wymagają restartu Serwera dLibra, zanim odniosą skutek (zaleca się restartowanie Aplikacji Czytelnika razem z Serwerem).

Do ważniejszych plików/katalogów z ogólną konfiguracją zaliczyć można:

...