Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Aby utworzyć nową kolekcję:

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać kolekcję biblioteki, która będzie nadrzędna wobec nowododanej.
 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowa kolekcja. Można też użyć menu głównego Zarządzanie.
 3. W pierwszym kroku należy wpisać nazwę, opis oraz identyfikator OAI-PMH. Ewentualne uwagi administracyjne można wpisać w polu Uwagi. Panel Miniatura pozwala wybrać plik graficzny reprezentujący kolekcję na stronie WWW. Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać przycisk Dalej.

  labelimg
  Kreator nowej kolekcji - informacje ogólne
  Kreator nowej kolekcji - informacje ogólne

 4. W tym kroku należy przyznać użytkownikom prawa do kolekcji. Jedynym prawem związanym z kolekcją jest obecnie prawo do przypisywania obiektu do kolekcji. Aby nadać to prawo wybranemu użytkownikowi, należy zaznaczyć tego użytkownika na liście po lewej stronie i w tabeli po prawej stronie zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Nowy stan. Kolumna Obecny stan zawiera informację o uprawnieniach użytkownika ewentualnie odziedziczonych z kolekcji nadrzędnej. Kolumnę Rekursja można zignorować (dotyczy zmiany praw kolekcji podrzędnych, których nowa kolekcja nie posiada). Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać przycisk Dalej.

  labelimg
  Kreator nowej kolekcji - prawa
  Kreator nowej kolekcji - prawa

 5. W ostatnim kroku można przypisać publikacje do nowej kolekcji. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w rozdziale Zarządzanie publikacjami w kolekcji. Aby utworzyć kolekcję, należy kliknąć przycisk Zakończ.

  labelimg
  Kreator nowej kolekcji - publikacje
  Kreator nowej kolekcji - publikacje

Aby usunąć kolekcję:

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać kolekcję, która ma zostać usunięta.
 2. Należy wybrać przycisk Usuń. Można też wybrać opcję Usuń z menu kontekstowego.

Anchor
ordering
ordering

Aby ustawić kolejność kolekcji:

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać kolekcję nadrzędną względem kolekcji, których kolejność ma być zmieniona.
 2. Po prawej stronie wybrać zakładkę Kolejność podkolekcji. Na tej zakładce znajdują się dwa panele (rysunek poniżej). Lewy z nich pozwala zaznaczyć wybraną kolekcję i zmieniać jej pozycję za pomocą przycisków W górę, W dół, Na początek i Na koniec. Można również posortować wszystkie widoczne kolekcje alfabetycznie, za pomocą przycisku Sortuj nazwami. Panel po prawej stronie wyświetla podstawowe informacje o kolekcji aktualnie zaznaczonej w lewym panelu.

  Anchor
  collectionsOrder
  collectionsOrder

  labelimg
  Zmiana kolejności kolekcji
  Zmiana kolejności kolekcji

 3. Po ustawieniu żądanej kolejności kolekcji, należy kliknąć przycisk Zatwierdź, aby ustawić kolejność na serwerze.