Podstawowe informacje

DOI (ang. digital object identifier) – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

DataCite - międzynarodowa organizacja typu not-for-profit, której założeniem jest ulepszenie cytowania danych w celu:

 • ułatwienia dostępu do danych naukowych w internecie,
 • wzrostu akceptacji danych naukowych jako sprawdzonych oraz wkładu w zapisach naukowych,
 • wsparcia archiwizacji danych, która umożliwi weryfikację wyników oraz użycie ich w przyszłości.

Integracja systemu dlibra z systemem DataCite Metadata Store (MDS)

DataCite Metadata Store (MDS) pozwala użytkownikom na rejestrację DOI wraz ze skojarzonymi metadanymi. Dlibra 6.1 integruje się z ww. API i umożliwia łatwą rejestrację tworzonych w systemie obiektów. Po poprawnej rejestracji obiekty będą dostępne publicznie poprzez DataCite REST API.

UWAGA: aby korzystać z funkcjonalności DOI wbudowanej w system dLibra, należy posiadać konto w systemie DataCite. PCSS jest członkiem konsorcjum DataCite i ma uprawnienia do przeprowadzenia niezbędnych formalności, na podstawie których tworzone jest konto dla zainteresowanej instytucji. Więcej informacji na ten temat oraz formularz kontaktowy można znaleźć na stronie usługi Data ID.

Konfiguracja

Serwer systemu dlibra - mapowanie metadanych

Mapowanie metadanych z systemu dlibra do schematu metadanych wymaganych przez MDS odbywa się na podstawie zawartości pliku doi-export.properties znajdującego się w podkatalogu conf/ms katalogu głównego serwera. Przykładowa treść pliku znajduje się poniżej.

doi-export.properties
#Mandatory
creator															= Creator
title															= Title
title.AlternativeTitle											= Alternative
title.Subtitle													= 
title.TranslatedTitle											= 
title.Other														= 
publisher														= Publisher
publicationYear 												= 
resourceType.Audiovisual										=
resourceType.Collection											=
resourceType.DataPaper											=
resourceType.Dataset											=
resourceType.Event												=
resourceType.Image												=
resourceType.InteractiveResource								=
resourceType.Model												=
resourceType.PhysicalObject										=
resourceType.Service											=
resourceType.Software											=
resourceType.Sound												=
resourceType.Text												=
resourceType.Workflow											=
resourceType.Other												= Type
#Recommended
subject															= Subject
contributor.ContactPerson										=
contributor.DataCollector										=
contributor.DataCurator											=
contributor.DataManager											=
contributor.Distributor											=
contributor.Editor												=
contributor.HostingInstitution									=
contributor.Producer											=
contributor.ProjectLeader										=
contributor.ProjectManager										=
contributor.ProjectMember										=
contributor.RegistrationAgency									=
contributor.RegistrationAuthority								=
contributor.RelatedPerson										=
contributor.Researcher											=
contributor.ResearchGroup										=
contributor.RightsHolder										=
contributor.Sponsor												=
contributor.Supervisor											=
contributor.WorkPackageLeader									=
contributor.Other												= Contributor
date.Accepted													= Accepted
date.Available													= Available
date.Copyrighted												= Copyrighted
date.Collected													= 
date.Created													= Created
date.Issued														= Issued
date.Submitted													= Submitted
date.Updated													= Modified
date.Valid														= Valid
date.Other														= Date
#Related identifier types - all combinations relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.{relationType}
#relatedIdentifier.ARK.{relationType}							=
#relatedIdentifier.arXiv.{relationType}							=
#relatedIdentifier.bibcode.{relationType}						=
#relatedIdentifier.DOI.{relationType}							=
#relatedIdentifier.EAN13.{relationType}							=
#relatedIdentifier.EISSN.{relationType}							=
#relatedIdentifier.Handle.{relationType}						=
#relatedIdentifier.IGSN.{relationType}							=
#relatedIdentifier.ISBN.{relationType}							=
#relatedIdentifier.ISSN.{relationType}							=
#relatedIdentifier.ISTC.{relationType}							=
#relatedIdentifier.LISSN.{relationType}							=
#relatedIdentifier.LSID.{relationType}							=
#relatedIdentifier.PMID.{relationType}							=
#relatedIdentifier.PURL.{relationType}							=
#relatedIdentifier.UPC.{relationType}							=
#relatedIdentifier.URL.{relationType}							=
#relatedIdentifier.URN .{relationType}							=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsCitedBy			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Cites				=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsSupplementTo		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsSupplementedBy		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsContinuedBy		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Continues			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsDescribedBy		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Describes			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.HasMetadata			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsMetadataFor		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.HasVersion			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsVersionOf			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsNewVersionOf		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsPreviousVersionOf	=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsPartOf				=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.HasPart				=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsReferencedBy		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.References			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsDocumentedBy		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Documents			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsCompiledBy			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Compiles				=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsVariantFormOf		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsOriginalFormOf		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsIdenticalTo		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsReviewedBy			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Reviews				=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsDerivedFrom		=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsSourceOf			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsRequiredBy			=
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Requires				=
description.Abstract											= Abstract
description.Methods
description.SeriesInformation
description.TableOfContents										= TableOfContents
description.TechnicalInfo
description.Other												= Description
geolocation														= Geolocation
#Optional
language														= Language
#alternateIdentifier.{freeText} 								= 
size															= 
format															= Format
version															= 
rights															= Rights
fundingReference												= 

Uwagi dotyczące mapowania:

 • Przypisywanie metadanych do schematu wymaganego przez MDS odbywa się poprzez podanie po znaku równości nazwy RDF atrybutu dostępnego w systemie dlibra (np. creator = Creator). Możliwe jest przypisanie kilku atrybutów (np. title = Title, Alternative).
 • Treść pliku konfiguracyjnego została podzielona na 3 sekcje: #Mandatory (wymagane), #Recommended (rekomendowane) oraz #Optional (opcjonalne). Pola w sekcji mandatory pojawią się zawsze w wynikowym schemacie metadanych. Jeśli nie zostaną do tych pól przypisane nazwy atrybutów RDF lub atrybuty te nie będą posiadać żadnej wartości dla danego obiektu, to nastąpi przypisanie domyślnej wartości "(:unav)". Aby upewnić się, że obowiązkowe pola będą zawsze wypełnione, można skorzystać z mechanizmu widoków atrybutów, który pozwala skonfigurować atrybuty wymagane przy tworzeniu opisu obiektu.
 • Metadane zaczynające się od prefixu relatedIdentifier mogą być tworzone dowolnie na podstawie kombinacji typu relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.{relationType}. Wartości dla {relatedIdentifierType} oraz {relationType} zostały wymienione w powyższym pliku.
 • Możliwe jest utworzenie dowojnej liczby przypisań dla metadanej typu alternateIdentifier wg. schematu alternateIdentifier.{freeText}, gdzie {freeText}, jest wartością dowolną
 • Metadana publicationYear jest wymagana przez MDS i jej wartość musi stanowić czterocyfrowa liczba naturalna (0000-9999). Jeśli wartość będzie niepoprawna, to zostanie wykorzystana data utworzenia obiektu w repozytorium cyfrowym.

Aplikacja czytelnika

Do prawidłowego działania rejestracji DOI w systemie MDS należy skonfigurować również plik doi.properties, który znajduje się w katalogu /conf aplikacji czytelnika. Przykładowa treść pliku znajduje się poniżej.

doi.properties
class.name = pl.psnc.dlibra.web.comp.resources.doi.DoiManager
doi.username=
doi.password=
doi.prefix=10.5072
doi.endpoint.mds=https://mds.test.datacite.org
doi.defaultLanguage=pl

Parametry konfiguracyjne:

 • doi.username - nazwa użytkownika w systemie DataCite,
 • doi.password - hasło skojarzone z kontem w systemie Datacite,
 • doi.prefix - przypisany przez DataCite prefix doi
 • doi.endpoint.mds - adres do MDS, gdzie:

  https://mds.test.datacite.org - adres do testów
  https://mds.datacite.org - adres produkcyjny

 • doi.defaultLanguage - język metadanych, który powinien być wykorzystany w przypadku obiektów, które mają zdefiniowane metadane w wielu językach • No labels