Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Uwaga!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra.


Konfiguracja podstawowa

Wszystkie pliki konfiguracyjne systemu dLibra znajdują się w podkatalogu conf katalogu głównego serwera oraz jego podkatalogach. W każdym z plików istotne parametry konfiguracyjne zostały opatrzone komentarzem. Pliki znajdujące się bezpośrednio w katalogu conf dotyczą wszystkich usług serwera systemu dLibra. Pliki znajdującie się w podkatalogach tego katalogu zawierają indywidualne ustawienia poszczególnych usług. Dostępne są następujące pliki konfiguracyjne:

 • database.properties - zawiera nazwę użytkownika, hasło oraz adres bazy danych wykorzystywanej przez serwer dLibra oraz parametry definiujące rodzaj wykorzystywanej bazy danych.
 • default-service.properties - zawiera domyślne wspólne parametry konfiguracyjne usług serwera dLibra. Zdefiniowane w tym pliku wartości mogą być nadpisywane w plikach service.properties poszczególnych usług.
 • diacritic.properties.xml - plik określający zasady transformacji znaków diakrytycznych na potrzeby indeksowania i wyszukiwania.
 • ehcache.properties,*.dtd - pliki konfiguracyjne mechanizmu dostępowego do bazy danych.
 • log4j.properties - plik konfigurujący mechanizm logowania przebiegu pracy serwera.
 • lucene.properties - plik konfigurujący mechanizm indeksowania i wyszukiwania.
 • server.xml - główny plik konfiguracyjny serwera. Zawiera on listę usług serwera dLibra, które mają być uruchomione oraz wskazania na pozostałe pliki konfiguracyjne.
 • smtp.properties - plik konfigurujący mechanizm wysyłania wiadomości e-mail (wykorzystywany opcjonalnie, w zależności od konfiguracji mechanizmu logowania).
 • stopwords.properties - plik zawierający listę słów ignorowanych podczas indeksowania i wyszukiwania.
 • wrapper/base.conf, wrapper/java.conf, wrapper/logging.conf, wrapper/troubleshooting.conf, wrapper/windows.conf - zestaw plików konfiguracyjnych mechanizmu odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi. Szczegółowa dokumentacja tego pliku znajduje się na stronie http://wrapper.tanukisoftware.org/doc/english/properties.html. Można tu m.in. ustawić maksymalne zużycie pamięci przez serwer dLibra (parametr wrapper.java.maxmemory w pliku base.conf).
 • wrapper/base-yajsw.conf, wrapper/java-yajsw.conf - pliki konfiguracyjne mechanizmu odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego.
 • ??/quartz.properties - plik konfigurujący mechanizm zadań okresowych.
 • pliki ??/jobs.xml - pliki konfigurujące zadania okresowe na poziomie poszczególnych usług serwera dLibra.
 • ??/service.properties - plik zawierający parametry konfiguracyjne specyficzne dla poszczególnych usług.
 • cs/zip_readme.txt - szablon informacji tekstowej dołączanej do archiwów z treścią publikacji.
 • ms/bibtex-export.properties, ms/dc-export.properties, ms/dcterms-export.properties, ms/etd-export.properties, ms/highwire-export.properties, ms/ris-export.properties - pliki określający zasady transformacji metadanych do różnych schematów atrybutów.
 • mx/xls - katalog zawierający pliki wykorzystywane do generowania interfejsu administracyjnego serwera.
 • se/searchConfig.properties - plik konfigurujący atrybuty wykorzystywane przy generowaniu wyników wyszukiwania.

Konfiguracja Self-Archiving

W serwerze w pliku /conf/ms/service.properties można ustawić dostępność kreatora publikacji dla wszystkich czytelników. Służy do tego flaga wwwPublicationAllowed, którą należy ustawić na "true". Jako, że tworzone przez kreator publikacje są lokowane w konkretnych folderach w systemie dLibra konieczne jest również wskazanie takiego folderu poprzez ID w parametrze publicDirectoryId.

Aby obie te zmiany przyniosły oczekiwany efekt konieczne jest ponowne uruchomienie po pierwsze serwera dLibra, po drugie kontenera Aplikacji Czytelnika.

 • No labels