Widoki atrybutów służą do ułatwiania pracy redaktorom poprzez wyświetlanie w edytorze atrybutów tylko tych atrybutów, które są dla nich istotne. Definicję atrybutów należy umieścić w pliku xml, do którego URL został zdefiniowany w pliku generalConfig.properties we właściwości attributesViews.url.

Budowa pliku xml definiującego widoki atrybutów została przedstawiona na poniższym przykładzie:

<attributesViewsList>
  <attributesView fullView="true">
   <name lang="pl"><![CDATA[Wszystkie atrybuty]]></name>
   <name lang="en"><![CDATA[All attribures]]></name>
  </attributesView>

  <attributesView>
   <name lang="pl"><![CDATA[Tytuł, autor i opis]]></name>
   <attribute required="true">Title</attribute>
   <attribute>Creator</attribute>
   <attribute descendantRequired="true" showAllDescendants="true">Description</attribute>
  </attributesView>
</attributesViewsList>

Słowo ''atrybut'' można rozumieć jako podstawowy składnik opisu bibliograficznego lub jako element dodawany do znacznika xml. Aby uniknąć niejasności, zawsze gdy słowo jest używane w drugim z tych znaczeń, zostanie podkreślone, że chodzi o xml.

Głównym znacznikiem pliku konfiguracyjnego jest <attributesViewsList>. W jego wnętrzu umieszczane są znaczniki <attributesView>, z których każdy definiuje jeden widok atrybutów. Można wprowadzić następujące informacje na temat widoku:

 • nazwa: umieszczana w znacznikach <name>, opatrzonych atrybutem xml lang określającym język (symbol dwuliterowy, zgodnie ze standardem ISO 639), w którym ma być wyświetlana nazwa. Nazwę należy umieszczać w sekcji CDATA (umożliwia to wykorzystanie dowolnych znaków Unicode). Dla każdego widoku musi być zdefiniowana nazwa w przynajmniej jednym języku. Zalecane jest, by wprowadzić nazwy we wszystkich językach dostępnych w aplikacji redaktora w menu Widok.
 • widoczne atrybuty: do określania, które atrybuty mają być wyświetlane w widoku, należy zastosować znaczniki <attribute>. Wewnątrz znacznika powinna znaleźć się nazwa RDF atrybutu. Warto zwrócić uwagę, że znaczniki <attribute> nie powinny tworzyć hierarchii odpowiadającej hierarchii atrybutów w systemie - wszystkie znaczniki powinny być dodawane bezpośrednio wewnątrz znacznika <attributesView>. Dla każdego znacznika można zastosować opcjonalne atrybuty xml, zmieniające zachowanie widoku:
  • required: wartość typu prawda/fałsz, domyślnie fałsz. Po ustawieniu na true, atrybut zostanie uznany za wymagany i oznaczony gwiazdką. W takim przypadku, przy edycji opisu publikacji normalnej i planowanej aplikacja będzie wymuszała wpisanie przynajmniej jednej wartości atrybutu w każdym z dostępnych języków lub wartości niezależnej od języka.
  • descendantRequired: wartość typu prawda/fałsz, domyślnie fałsz. Po ustawieniu na true, wymagane będzie uzupełnienie danego atrybutu lub dowolnego z jego widocznych atrybutów podrzędnych (na dowolnej głębokości hierarchii). Atrybut taki zostanie oznaczony dwiema gwiazdkami. Podobnie jak wyżej, wymuszanie dotyczy to tylko publikacji normalnych i planowanych oraz wszystkich języków lub przynajmniej wartości niezależnej od języka. Ponieważ warunek wymuszany przez atrybut xml required jest silniejszy od descendantRequired, nie ma sensu stosować ich obu dla jednego atrybutu. W takim przypadku descendantRequired zostanie zignorowany.
  • showAllDescendants: wartość typu prawda/fałsz, domyślnie fałsz. Po ustawieniu na true, wszystkie atrybuty podrzędne danego atrybutu (na dowolnej głębokości hierarchii) będą również widoczne. Atrybuty podrzędne nadal mogą być dodane w osobnych znacznikach xml, na przykład w celu określenia atrybutów wymaganych.
 • dla całego widoku można dodać atrybut xml fullView (wartość typu prawda/fałsz, domyślnie fałsz). Po ustawieniu na true, wszystkie atrybuty będą widoczne w tym widoku. Nadal można dodać znaczniki attribute, na przykład w celu określenia atrybutów wymaganych.
 • No labels