Aby dokonać dalszej edycji istniejącego już obiektu, redaktor musi pobrać jej pliki na swój lokalny komputer.

Aby pobrać wydanie obiektu:

  1. Na liście elementów należy wybrać wydanie do pobrania (może to być również wydanie aktualne).
  2. Z menu kontekstowego należy wybrać funkcję Pobierz. Można także użyć przycisku na pasku narzędzi lub pozycji Pobierz z menu Edycja.
  3. W pierwszym kroku kreatora (rysunek poniżej) należy wybrać katalog na dysku lokalnym, w którym zapisane zostaną pliki obiektu.
    W tabeli Pliki od ściągnięcia można zmienić domyślny wybór plików do pobrania. Aby wykluczyć plik z listy plików do pobrania, należy odznaczyć odpowiednią pozycję w kolumnie Wybrany. Wersję pliku do pobrania można zmienić wykorzystując listę rozwijaną w kolumnie Wersja. Możliwe jest pobranie obiektu w postaci archiwum zip. W tym celu należy zaznaczyć pole Pobierz spakowany obiekt. Aby przejść do strony pobierania pliku, należy wybrać przycisk Dalej.

  4. W kroku drugim (rysunek poniżej), aby rozpocząć pobieranie wybranych plików obiektu do wskazanego w kroku pierwszym katalogu na dysku lokalnym, należy wybrać przycisk Start. Proces ten można przerywać i wznawiać, ponownie wciskając ten sam przycisk.
    Po zakończeniu pobierania należy wybrać przycisk Zakończ, aby zamknąć okno kreatora.

  • No labels