Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby dokonać dalszej edycji istniejącego już obiektu, redaktor musi pobrać jej pliki na swój lokalny komputer.

Aby pobrać wydanie obiektu:

  1. Na liście elementów należy wybrać wydanie do pobrania (może to być również wydanie aktualne).
  2. Z menu kontekstowego należy wybrać funkcję Pobierz. Można także użyć przycisku na pasku narzędzi lub pozycji Pobierz z menu Edycja.
  3. W pierwszym kroku kreatora (rysunek poniżej) należy wybrać katalog na dysku lokalnym, w którym zapisane zostaną pliki obiektu.
    W tabeli Pliki od ściągnięcia można zmienić domyślny wybór plików do pobrania. Aby wykluczyć plik z listy plików do pobrania, należy odznaczyć odpowiednią pozycję w kolumnie Wybrany. Wersję pliku do pobrania można zmienić wykorzystując listę rozwijaną w kolumnie Wersja. Możliwe jest pobranie obiektu w postaci archiwum zip. W tym celu należy zaznaczyć pole Pobierz spakowany obiekt. Aby przejść do strony pobierania pliku, należy wybrać przycisk Dalej.

  4. W kroku drugim (rysunek poniżej), aby rozpocząć pobieranie wybranych plików obiektu do wskazanego w kroku pierwszym katalogu na dysku lokalnym, należy wybrać przycisk Start. Proces ten można przerywać i wznawiać, ponownie wciskając ten sam przycisk.
    Po zakończeniu pobierania należy wybrać przycisk Zakończ, aby zamknąć okno kreatora.

  • No labels