Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zakres niektórych funkcji systemu dLibra może być rozbudowywany poprzez tzw. rozszerzenia. Dzięki temu użytkownicy systemu dLibra, mogą dodać potrzebne im funkcje samodzielnie. Rozszerzenia mogą być dodawane w związku z określonymi obszarami funkcjonalnymi systemu - przykładowo możliwe jest dodanie możliwości importu opisów publikacji z nietypowych źródeł, niedostępnych w standardowej wersji dLibry.

Stworzenie własnych rozszerzeń wymaga określonych umiejętności technicznych. Podstawowe informacje na ten temat zawarto poniżej.

Serwer oraz Aplikacja Redaktora i Administratora

W module serwera oraz w Aplikacji Redaktora i Administratora mechanizm rozszerzeń bazuje na bibliotece Java Plugin Framework. W związku z tym stworzenie własnego rozszerzenia wymaga umiejętności programowania w języku Java.

Aby dodać nowe rozszerzenie należy zapoznać się z biblioteką programistyczną Java Plugin Framework oraz opisem możliwości rozszerzeń określonego modułu dostępnych w sekcjach 01. Rozszerzenia serwera dLibra oraz 02. Rozszerzenia aplikacji redaktora i administratora.

Aplikacja Czytelnika

Rozszerzenia w module Aplikacji Czytelnika dotyczą obecnie wsparcia dla prezentacji złożonych formatów treści nie obsługiwanych standardowo przez przeglądarki WWW. W tym celu zastosowano mechanizm oparty na rozwiązaniach opracowanych przez zespół dLibra. Do tworzenia własnych rozszerzeń niezbędna jest znajomość technologii związanych z tworzeniem stron WWW takich jak HTML czy JavaScript oraz znajomość języka VTL wykorzystywanego do tworzenia szablonów prezentacji treści używanych w ramach rozszerzeń. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 03. Rozszerzenia aplikacji czytelnika.

Dodatkowe informacje

Wszystkie rozszerzenia systemu dLibra wraz z kodem źródłowym dostępne są nieodpłatnie na licencji GPL - przejdź do repozytorium Git

  • No labels