Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
sendPublicationsDialog
sendPublicationsDialog

...

Image Added

Okno przesyłania

...

obiektów

W oknie przesyłania obiektów po lewej stronie znajduje się drzewo obiektów przygotowanych do wysłania. Po stronie prawej znajduje się zestaw przycisków służących do zarządzania listą. Zestaw przycisków Góra, Dół, Początek, Koniec umożliwia zmianę pozycji wybranej na liście obiektów. Przycisk Usuń usuwa wybrany obiekt (wszystkie informacje z nim związane są nieodwracalnie utracone). Zmiana kolejności i usuwanie obiektów możliwe jest tylko na najwyższym poziomie drzewa (nie można zmieniać listy obiektów podrzędnych nowo tworzonego obiektu grupowego).

Przycisk Właściwości umożliwia modyfikację właściwości wybranego na liście obiektu. Przycisk Prześlij zaznaczone uruchamia proces tworzenia wszystkich zaznaczonych na liście obiektów i wyświetla okno dialogowe na którym widoczny jest postęp tworzenia obiektu. Okno to można zminimalizować (postęp tworzenia jest wtedy widoczny na pasku statusu aplikacji - prawy dolny róg) co pozwala kontynuować prace w aplikacji redaktora z równolegle trwającym w tle procesem tworzenia obiektu. Aby ponownie wyświetlić okno postępu należy wybrać opcję Prześlij obiekty... z menu Narzędzia. Przycisk Prześlij wszystkie uruchamia proces tworzenia wszystkich obiektów na liście. Wyświetlone zostaje okno dialogowe z postępem procesu tworzenia obiektów. Okno to można zminimalizować co pozwala redaktorowi powrócić do pracy z aplikacją redaktora podczas gdy równolegle w tle tworzone są obiekty z listy. Aby ponownie wyświetlić okno postępu należy wybrać opcję Prześlij publikacjeobiekty... z menu Narzędzia. Przycisk Wyślij... pozwala redaktorowi na wyspecyfikowanie daty i godziny w przyszłości o której powinno rozpocząć się przesyłanie obiektów. Po wybraniu tego przycisku wyświetlane jest okno (rysunek poniżej) w którym możemy podać dodatkowe parametry wysyłania obiektów.

Anchor
sendPublicationsParams
sendPublicationsParams

...

Image Added

Okno z parametrami wysyłania

...

obiektów

Parametry te określają po pierwsze to czy utworzone mają być wszystkie obiekty z listy, czy tylko te wybrane w drzewie po lewej stronie (odpowiednio opcje wyboru Wszystkie obiekty oraz Tylko wybrane obiekty). Po drugie są to informacje związane z datą i godziną rozpoczęcia procesu tworzenia obiektów. Po trzecie jest to pole wyboru Zapisz ustawienia, które zapisuje preferencje użytkownika tak, by przy następnym uruchomieniu tej funkcji wprowadzona godzina uruchomienia była taka sama, a dzień uruchomienia był oddalony w przyszłość o tyle samo dni od aktualnej daty. Parametry te pozwalają np. na rozłożenie obciążenia serwera w czasie (np. każdy redaktor ma przydzieloną godzinę na którą ustawia przesyłanie przygotowanych w ciągu dnia przez siebie obiektów). Po zatwierdzeniu parametrów wyświetlane jest okno na którym widoczny jest czas pozostały do uruchomienia procesu tworzenia obiektów. Po upływie tego czasu proces tworzenia obiektów jest uruchamiany. Okno to można zminimalizować przez co proces oczekujący na rozpoczęcie tworzenia obiektów i sam proces tworzący obiekty działa w tle. Aby ponownie wyświetlić okno postępu należy wybrać opcję Prześlij obiekty... z menu Narzędzia.

...