Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Content Zone
locationtop
typelist
separatorbrackets

Jak zmienić logo biblioteki?

Patrz 04. Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika

Jak zmienić tekst wyświetlany na stronach?

Dowolną etykietę tekstową używaną w szablonie komponentu można "przykryć", podając nową wartość w plikach: dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_xx.xml. Zostanie ona natychmiast uwzględniona.

Przykładowo w komponencie odpowiedzialnym za sekcję "Aktualności" (NewsComponent) jest wykorzystywana etykieta "NewsComponent.News" jej wartość to : "Aktualności". Chcąc zmienić tę wartość dla języka polskiego dodajemy klucz NewsComponent.News do pliku dlibra-webapp/WEB-INF/components//resources/WEBAPP_pl.xml i podajemy tam nową wartość dla tej etykiety np. "Wiadomości".

Jak dodać link w sekcji "Informacje" na stronie głównej?

W "Informacjach" mogą się znaleźć 3 rodzaje linków:

 1. do istniejącej strony pomocy,
 2. do zasobów wewnątrz aplikacji czytelnika np. konkretnej publikacji,
 3. do strony zewnętrznej np. strony instytucji tworzącej bibliotekę.

Należy postępować w następujący sposób:

 1. zalogować się do panelu administracyjnego aplikacji czytelnika,
 2. przejść do sekcji "informację - zawartość",
 3. Wybierz "Dodaj nową pozycję",
  1. W przypadku stron pomocy, wybieramy odpowiednią stronę i klikamy przycisk "Dodaj",
 4. Wypełniamy formularz,
 5. Link do zasobów wewnątrz aplikacji czytelnika powinien wyglądać tak: $homeURL/dlibra/contact. W miejsce znacznika $homeURL zostanie wstawiony adres aplikacji czytelnika.
 6. Następnie zatwierdzamy formularz.

Gdzie można zmienić informację o adresie i informacjach dotyczących instytucji tworzących bibliotekę?

Dane adresowe zmieniamy w plikach webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_xx.xml pod kluczem ContactComponent.Address. Informacje o instytucjach tworzących bibliotekę zmieniamy w plikach webapp/WEB-INF/layout/resources/layout_xx.xml pod kluczem Home.Copyright.

Jak dodać nową stronę pomocy?

Strony pomocy przechowywane są w bazie danych aplikacji czytelnika. Aby dodać nową stronę należy zalogować się do panelu administracyjnego aplikacji czytelnika. Dalej postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą.

Procedura dodawania takiej strony jest następująca: (operuje polskimi nazwami)

 1. Otwieramy panel administracyjny www.
 2. Przechodzimy do sekcji stron pomocy.
 3. W stronach pomocy wybieramy "Dodaj".
 4. Wypełniamy formularz odpowiednimi wartościami (identyfikator/tytuł/treść/JĘZYK)
 5. Zatwierdzamy i zostanie utworzona strona w wybranym języku. Aby dodać wersję w innym języku, należy utworzyć drugą stronę pomocy. Strona ta powinna mieć taki sam IDENTYFIKATOR, ale inny język.

Jak podmienić plik graficzny wyświetlany na stronach aplikacji czytelnika?

Informacje o sposobach zamiany plików graficznych można znaleźć w rozdziale 04. Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika - Podmiana istniejących obrazków (logo).

Jak zmienić tytuł strony wyświetlanej przez aplikacje Czytelnika?

Tytuły stron Aplikacji Czytelnika są zdefiniowane w pliku webapp/WEB-INF/pages-titles.xml. Poniżej zaprezentowano przykładowy wpis dla strony głównej.

Code Block
xml:titlepages-titles.xml
<page name="main">
	<title></title>
 	<subTitle></subTitle>
</page>

W przypadku strony głównej zarówno tag title jak i subtitle są puste. Możemy wpisać tam dowolną wartość stałą lub przekazaną ze zmiennej velocity np.:

Code Block
languagexml
titlepate_titles.xml
<title><![CDATA[Moja Biblioteka Cyfrowa]]></title>
lub
<title><![${res.getProperty('base.library.full')}]]></title>

Na poziomie szablonów aplikacji czytelnika wartości wyrażeń zawawrtych w znacznikach title i subtitle dostępne są poprzez zmienne pageTitle i pageSubtitle. Aby zrozumieć jak tworzony jest tytuł strony w aplikacji Czytelnika, poniżej przytoczono fragment pliku webapp/WEB-INF/layout/templates/parts/meta-header.vm.

Code Block
#if ($pageTitle)
	#set($metaTitle = "${escapeUtil.parseHtmlToText($pageTitle)} - ${res.getProperty('base.library.full')}")
#else
	#set($metaTitle = "${res.getProperty('base.library.full')}")
#end

Tytuł strony tworzony jest:

 1. poprzez połączenie tytułu z deklaracji w pages_titles.xml oraz wpisu z zasobów językowych, jeśli tytuł został zadeklarowany w pliku pages_titles.xml dla danej strony,
 2. z wpisu z zasobów językowych, jeśli tytuł nie został zadeklarowany w pliku pages_titles.xml dla danej strony.

  Warning
  titleOstrzeżenie

  Zmieniając zawartość pliku pages-titles.xml proszę pamiętać, że:

   1. zawartość znaczników title i subtitle nie może zawierać znaków nowej linii - ich obecność spowoduje powstanie błędów w wynikowym kodzie HTML strony WWW,
   2. nie należy usuwać znacznika początkowego <![CDATA i końcowego ]]>,
   3. należy pamiętać o tym, że plik jest kodowany w UTF-8.

  Zmiany w pliku pages-titles.xml są widoczne od razu bez konieczności restartu aplikacji Czytelnika.

Jak zmienić zawartość znaczników meta w nagłówkach stron WWW aplikacji czytelnika?

Znaczniki meta w nagłówkach zmieniamy w pliku webapp/WEB-INF/layout/templates/parts/meta-header.vm. Możemy również dodać nowe, własne znaczniki. Zmienne takie jak $pageTitle(tytuł), $pageSubTitle(opis), $pageTitledImage(miniatura) są ustawiane w pliku webapp/WEB-INF/pages-titles.xml. W zależności od różnych identyfikatorów stron(np. publication, latest itd) mają one różne wartości. Np. w przypadku strony głównej tytułem będzie nazwa biblioteki, a w przypadku strony obiektu cyfrowego będzie to najprawdopodobniej tytuł tego obiektu.

Jak uzależnić logo biblioteki od języka interfejsu który wybrał użytkownik?

Informacja o sposobie zmiany loga w zależności od wybranego języka można znaleźć w rozdziale: 04. Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika - Podmiana istniejących obrazków (logo).

Gdzie w aplikacji czytelnika dlibra 5.0 znajduję się główny plik z makrami VTL?

Pliki z makrami znajdują się w archiwum /WEB-INF/lib/dlibra-web-components-x.x.x.jar. Są to pliki component_library.vm oraz layout_library.vm. Makra możemy nadpisywać definiując je ponownie adekwatnie w plikach /WEB-INF/components/templates/custom_library.vm oraz /WEB-INF/layouts/templates/layout_library.vm

Co zrobić gdy aplikacja czytelnika działa bardzo wolno ?

W domyślnej konfiguracji dLiby pamięć podręczna (cache) aplikacji czytelnika jest wyłączona. Jeżeli aplikacja czytelnika zaczyna działać wolno warto włączyć pamięć podręczną. Aby tego dokonać należy w pliku /WEB-INF/conf/cache.properties zmienić wartość flagi use.cache na true. Następnie należy zrestartować tomcata. W czasie uruchamiania aplikacji czytelnika z serwera pobrane zostaną niezbędne dane. W związku z tym uruchomienie aplikacji czytelnika może trwać dłużej niż przed włączeniem pamięci cache. Gdy wszystkie informacje zostaną pobrane i aplikacja poprawnie wystartuje, przyspieszenie działania powinno być wyraźnie odczuwalne.

Problemy z certyfikatem przy dostępie do strony kontakt

Po kliknięciu w "Kontakt" przeglądarka wyświetla błąd informujący o tym, że "Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest on samopodpisany." lub "Ten certyfikat utracił ważność: (tutaj data). (Kod błędu: sec_error_expired_issuer_certificate)".

Instrukcja pozwalająca na wygenerowanie nowego certyfikatu dla tomcata jest bardzo prosta. Sprowadza się do wydania komendy :

No Format
$JAVA_HOME/bin/keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA

i wpisaniu wszystkich danych instytucji. Polecenie powinno zostać wywołane przez użytkownika który uruchamia tomcata. Aby zmiany zostały uwzględnione konieczny jest restart tomcata.

Wygenerowanie nowego certyfikatu rozwiąże problem związany z przekroczeniem terminu przydatności, nowoczesne przeglądarki i tak będą ostrzegać przed takim certyfikatem ponieważ nie został on wystawiony przez uprawnioną instytucję certyfikującą. Aby temu zaradzić należy zwrócić się z prośbą o wygenerowanie certyfikatu do takiej właśnie instytucji.

 


Do czego konkretnie używane są cookies w dLibrze? Co w związku z tym jako administrator muszę zrobić aby pozostać w zgodzie z art. 173 ustawy "Prawo telekomunikacyjne"?

 Od 22 marca 2013 r. obowiązuje w Polsce znowelizowane Prawo telekomunikacyjne (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445). Artykuł 173 tej ustawy brzmi:

Art. 173.

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

 1. abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
  1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
 2. abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
 3. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

 1. wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 2. dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:

 1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
 2. zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
 3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Stosowane w Aplikacji Czytelnika systemu dLibra pliki cookie związane są z dwoma podstawowymi aspektami funkjonowania tego systemu:

 • utrzymaniem bieżącej sesji użytkownika, w której pamiętane są np. ostatnio wydane zapytanie wyszukiwawcze i jego wyniki, tożsamość użytkownika (po zalogowaniu) itp.
 • zachowaniem preferencji określonych przez użytkownika, np. domyślnego sposobu wyświetlania publikacji DjVu czy wyłączenia stron informacyjnych o formatach publikacji (w starszych wersjach dLibry)

Obydwa te aspekty podpadają pod ustęp 3 art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, gdyż są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności aplikacji, z której chce skorzystać użytkownik. Oznacza to, że w podstawowej konfiguracji systemu dLibra nie jest konieczne wyświetlanie użytkownikowi specjalnych komunikatów dotyczących cookie i ich akceptacji.

UWAGA: W momencie kiedy Aplikacja Czytelnika zostanie na potrzeby danej biblioteki cyfrowej rozszerzona o dodatkowe komponenty takie jak banery automatycznych systemów reklamowych czy monitorowanie ruchu przy pomocy Google Analytics, konieczne będzie wprowadzenie dodatkowego komunikatu lub komponentu informacyjnego na strony objęte taką dodatkową funkcjonalnością. W takiej sytuacji zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych dostawców dodatkowych usług (np. dla Google Analytics: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html).

Jak uruchomić kilka aplikacji czytelnika z jednym serwerem dLibra?

 1. Konfiguracja połączenia w serwerze dLibra: w bazie danych serwera, w tabeli sys_services, należy dodać wiersz dla nowej aplikacji czytelnika. Wiersz ten będzie bardzo podobny do istniejącego wpisu, w którym ser_type=ps. Musi tylko być zmienione ser_id na kolejną wolną wartość, oraz ser_password i ser_port na dowolne inne wartości (ser_port nie odpowiada faktycznemu portowi, z którego łączy się aplikacja - posłuży tylko do odróżnienia jednej aplikacji od drugiej musi być portem, na którym aplikacja będzie mogła nasłuchiwać). W kolumnie ser_description można wpisać dowolny pomocniczy opis, nie ma on wpływu na działanie systemu.
 2. Utworzenie nowej instancji aplikacji czytelnika: można wykorzystać instalator, aby zainstalować drugą aplikację czytelnika w nowym miejscu, lub skopiować istniejącą aplikację. W tym drugim przypadku trzeba pamiętać o skopiowaniu katalogu webapp-works i podmianie wszystkich plików konfiguracyjnych, w których ten katalog jest wymieniony (najlepiej wyszukać ścieżkę katalogu webapp-works we wszystkich plikach w katalogu WEB-INF).
 3. Konfiguracja połączenia do serwera dLibra: w pliku WEB-INF/conf/services.properties należy ustawić port we wpisie my.url oraz hasło w my.password na takie, jakie zostały dodane w tabeli sys_services.
 4. Konfiguracja kolekcji głównej w nowej aplikacji: zgodnie z tym wpisem. Należy pamiętać, że kolekcja ta będzie dalej widoczna w głównej aplikacji czytelnika. Jeśli treści prezentowane przez dwie aplikacje czytelnika mają być rozłączne, wtedy obie aplikacje muszą mieć ustawione kolekcje główne, tak aby jedna z tych kolekcji nie była podkolekcją drugiej.
 5. Konfiguracja Tomcata: jeśli Tomcat jest skonfigurowany zgodnie z zaleceniami, czyli poprzez plik ROOT.xml w katalogu tomcat/conf/Catalina/localhost, to najłatwiej będzie skopiować ten plik pod nową nazwą, np. podstrona.xml (w tym samym katalogu). Dzięki temu, jeśli np. pierwotna strona była dostępna pod adresem http://bilioteka.pl/dlibra, to nowa strona będzie pod adresem http://biblioteka.pl/podstrona/dlibra. Należy oczywiście zmodyfikować skopiowany plik xml, aby zawierał ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się nowa instancja aplikacji czytelnika. Trzeba się też upewnić, że adres, pod którym będzie dostępna nowa aplikacja, jest poprawnie wpisany w pliku WEB-INF/templates.properties.

 

...