Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • W pliku /WEB-INF/components.xml dla komponentu PublicationComponent został dodany nowy parametr hiddenAttributes.
  • W pliku /WEB-INF/periodic.xml dla wszystkich zadań istnieje możliwość dodania nowej właściwości retries (liczba powtórzeń w przypadku błędu, domyślnie 3).
  • W pliku /WEB-INF/log4j.properties dodano domyślną konfigurację logowania błędów w zadaniach okresowych, zalecamy ustawić adres e-mail administratora we właściwości log4j.appender.PeriodicTaskMonitor.To.

Serwer

  • W pliku /conf/cs/service.properties dodana właściwość zip.skipOnSingleFile
  • W pliku /conf/wrapper/troubleshooting.conf zmieniona zwiększona wartość wrapper.startup.timeout