Usprawnienia i naprawione błędy

Serwer

 • Dodano automatyczne restartowanie procesu Cantaloupe w przypadku, kiedy proces ten został przedwcześnie zakończony.
 • Dodano zadanie JMX do weryfikacji spójności wpisów w bazie danych dotyczących plików i ich wersji.

Aplikacja Czytelnika

 • Dodano możliwość konfiguracji ekslibrisów dla całych kolekcji.

 • Dodano możliwość pobierania "najrzadziej oglądanych" obiektów.

 • Usunięto limit szerokości obrazów umieszczanych na stronach pomocy.

 • Dodano osobny plik logów dla błędów wywołanych przez złośliwe zapytania.

 • Zmieniono domyślny sposób wyświetlania metadanych na stronie z opisem i treścią obiektu:

  • Wyświetlany jest język aktualnie ustawiony dla całej strony, nie ma osobnego przycisku do zmiany języka metadanych.
  • Metadane wprowadzone w języku uniwersalnym oraz w języku niedostępnym na stronie są wyświetlane zawsze, niezależnie od ustawionego języka strony.
  • Jeśli w jakimś atrybucie są ustawione tylko wartości w języku dostępnym na stronie, ale nie aktualnie ustawionym, to i tak zostaną wyświetlone.
  • Dodano możliwość przywrócenia dotychczasowego sposobu wyświetlania metadanych w konfiguracji.
 • Poprawiono błędy związane z wyszukiwaniem:
  • Niedziałające wyszukiwanie obiektów po synonimach wartości atrybutów.
  • Wybrany filtr kolekcji wyświetlany jako identyfikator, a nie nazwa.
  • Błąd strony gdy użyto filtr kolekcji, w której nie ma wyników.
 • Eksport metadanych w formacie RIS: poprawiono nieprawidłowy znacznik dla numeru DOI.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem niektórych symboli matematycznych w opisie obiektu.
 • Poprawiono wyświetlanie dymków podpowiedzi dla twórców i współtwórców na kaflach obiektów.
 • Poprawiono notację cudzysłowów i znaków ampersand dla wartości typu geolokalizacja.
 • Poprawiono błąd stylowania w oknie z cytowaniem.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie jako IIIF obiektów typu galeria JPG, gdy obrazki leżą w podkatalogu.
 • Usprawnienia w generowaniu statystyk:
  • Generowanie wykresów mniej obciąża serwer.
  • Jeśli wykresy są generowane dla poszczególnych kolekcji, kolejność będzie zgodna z konfiguracją, a nie przypadkowa.
  • Zmieniona kolejność wykonywania zadań okresowych (zbieranie danych z ostatniego okresu przed wygenerowaniem wykresów).
 • Poprawki bezpieczeństwa:
  • Zablokowanie potencjalnych ataków typu XSS.
  • Zablokowanie potencjalnych ataków bazujących na osadzeniu strony na innym portalu.
 • Skrócono czas generowania raportu o obiektach niedostępnych dla niezalogowanego użytkownika.
 • Dodano automatyczne przekierowanie ze strony zawartości obiektu na stronę obiektu w przypadku, kiedy treść obiektu została usunięta.
 • Rejestracja DOI: W schemacie eksportu danych do Crossref dodano możliwość wskazania języka streszczenia, licencji oraz odnośnika do treści obiektu.
 • Usprawnienia związane z eksportem metadanych przez OAI-PMH:
  • Dodano brakujące informacje o atrybutach do schematu atrybutów (attribute-schema.xsd).
  • Usunięto atrybut xml:lang dla wartości, które z definicji są niezależne od języka w schematach DC oraz dlibra_avs.
  • Usunięto błąd powodujący występowanie rekordu z manifestem IIIF dla obiektów innego typu niż obrazkowy.

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Wejście w edycję wartości metadanych nie jest już traktowane jako wprowadzanie zmian jeżeli wartość nie uległa zmianie.
 • Odnośnik do obiektu na stronie uwzględnia podział na wiele Aplikacji Czytelnika w zależności od przypisanej kolekcji.
 • Usprawniono mechanizm rozpoznawania dat.
 • Edytor HTML: Dodano weryfikację wprowadzanych wartości pod kątem występowania niedozwolonych symboli.
 • W kreatorze obiektu wieloformatowego wielkość znaków w nazwach katalogów formatów nie jest już brana pod uwagę. Dodano komunikat o nierozpoznanych formatach.
 • Poprawiono błąd powodujący, że automatyczne publikowanie i wygasanie obiektów działało z 1 dniowym opóźnieniem.
 • Poprawiono błąd aplikacji pojawiający się po zmianie hasła użytkownika.
 • Poprawiono błąd występujący podczas ustawienia miniatury pochodzącej z treści obiektu typu Galeria JPG.
 • Poprawiono rozpoznawanie kodowania przy dodawaniu publikacji z plikami HTML.
 • Zablokowano kontrolki do edycji wartości atrybutów w przypadku, kiedy użytkownik nie posiada odpowiednich praw. Dodano odpowiedni komunikat o błędzie.
 • Zablokowano kontrolki do dodawania nowych wartości do atrybutów kontrolowanych w przypadku, kiedy użytkownik nie posiada praw do zarządzania atrybutami kontrolowanymi.
 • Usprawnienia w masowym ładowaniu obiektów:
  • Poprawiono błąd uniemożliwiający tworzenie obiektów grupowych i planowanych.
  • Dodano komunikat o błędzie w przypadku operacji dodawania plików treści bez wskazania ich formatu do obiektu wieloformatowego.
  • Dodano komunikat o błędzie w przypadku operacji dodawania nowego formatu do obiektu bez zdefiniowanego formatu.
  • Poprawiono błędy w treści niektórych komunikatów.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Serwer

 • conf/ms/doi-crossref-export.properties: dodano nowe pola do schematu eksportu metadanych: journal.article.abstract.lang, journal.article.license, book.abstract.lang, book.license, content.pdf.
 • Dodano nowe zadanie JMX - weryfikacja spójności wpisów w bazie danych dotyczących plików i ich wersji. Zalecane jest wywołanie zadania po aktualizacji w celu upewnienia się, czy wszystkie obiekty są dostępne dla czytelników.
  • Zadanie dostępne jest poprzez konsolę JMX: dLibra Server ver.X.X.X -> Metadata server -> MaintenanceTasks -> Operations -> verifyFileVersionsConsistency
  • W przypadku ustawienia flagi tryFix na true, system podejmie próbę poprawienia niektórych niespójności.
  • Raport z przeprowadzonej weryfikacji dostępny jest w głównym pliku logów serwera (logs/wrapper.log).

Aplikacja Czytelnika

 • WEB-INF/periodic.xml: Zmieniono domyślną godzinę wykonywania zadania StatPresentationGenerationTask na 3.30.
 • web.xml: Dodano wpisy dla filtra httpHeaderSecurity.
 • templates.properties: Dodano konfigurację dla sposobu wyświetlania metadanych (legacyMetadataView). Włączenie tej opcji spowoduje przywrócenie dotychczasowego sposobu wyświetlania metadanych.
 • log4j.properties: Dodano konfigurację dla pliku logu zawierającego błędy wywołane przez akcje użytkowników (user-caused-errors.log).
 • No labels