Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sposób działania rozszerzenia

To rozszerzenie pozwala na wygenerowanie pliku html zawierającego listę publikacji należących do wybranej publikacji grupowej. Lista ta nie zawiera innych publikacji grupowych, ale uwzględnia ewentualne publikacje zgrupowane w innych publikacjach (również publikacje zagnieżdżone wielokrotnie).

Po wybraniu polecenia Nowy obiekt grupowy... z menu Narzędzia w aplikacji administratora, pojawia się okno dialogowe (zobacz rysunek poniżej), w które należy wpisać identyfikator publikacji grupowej. W kolejnym oknie należy wskazać plik, do którego ma zostać zapisana wygenerowana lista. Jeśli operacja zostanie przeprowadzona poprawnie, pojawi się komunikat o zapisaniu listy.

Wprowadzanie identyfikatora publikacji grupowej

Konfiguracja rozszerzenia

W celu zmiany ustawień wtyczki, należy w aplikacji redaktora wybrać z menu Program pozycję Konfiguracja, po czym w zakładce Konfiguracja rozszerzeń wybrać wtyczkę (Lista publikacji w publikacji grupowej) i kliknąć przycisk Konfiguruj. Pojawi się standardowe okno konfiguracji rozszerzenia, w którym można wprowadzić katalog na dysku lub adres www, skąd ma być pobrany plik konfiguracyjny. Jak zwykle, należy pamiętać o zaznaczeniu opcji Używaj konfiguracji z podanego źródła.

Plik wymagany przez generator listy publikacji ma nazwę index.vm i jest to szablon pliku HTML, który ma zostać wygenerowany. Szablon jest zapisany w formacie Apache Velocity. Więcej informacji na temat tej technologii znajduje się tutaj. Poniżej przedstawiono budowę szablonu wykorzystywanego w domyślnym ustawieniu.

## define $library_url below appropriately to your digital library url.
#set($library_url = "dlibra.psnc.pl")

<html>
<head>
  <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<TABLE border="1">
<tr>
<th>Tytuł publikacji</th>
<th>Link do publikacji</th>
<th>Identyfikator OAI</th>
</tr>
#foreach( $pub in $pubs )
	<tr>
	<td>$pub.getLabel()</td>
	<td><a href="http:/$library_url/publication/$pub.getId()">http://$library_url/publication/$pub.getId()</a>
	<td>oai:$library_url:$pub.getId()</td>
#end
</body>
</html>

Jak pokazuje przykład, w szablonie można korzystać ze zmiennej $pubs, która jest listą obiektów opisujących publikacje należące do wybranej publikacji grupowej. Obiekty te udostępniają następujące metody:

  • getId() zwraca identyfikator publikacji
  • getLabel() zwraca nazwę publikacji (widoczną w aplikacji redaktora, niezwiązaną bezpośrednio z wartościami widocznymi dla czytelnika)
  • No labels