UWAGA

Jeśli serwer korzysta z zewnętrznej bazy danych pierwszą czynnością podczas uruchamiania systemu dLibra powinno być uruchomienie instancji tej bazy danych.

 

System licencji dLibra


Do uruchomienia serwera systemu dLibra nie jest niezbędne posiadanie pliku licencji. W takim przypadku serwer zostanie uruchomiony z ograniczeniami uniemożliwiającymi utworzenie więcej niż trzech publikacji oraz trzech kont użytkowników. Jeżeli w systemie dLibra istnieją już obiekty (publikacje lub użytkownicy), których liczba przekracza ustalone limity, system zostanie uruchomiony lecz nie będzie można dodawać nowych obiektów.
Aby uruchomić serwer bez ograniczeń, należy dostarczyć stosowny plik licencji. Taki plik należy wygenerować samodzielnie korzystając z Panelu użytkownika (https://dl.psnc.pl/dlcrm/user). Dostęp do Panelu użytkownika możliwy jest po podaniu nazwy użytkownika i hasła, identycznego jak w przypadku dostępu do repozytorium dystrybucji. Dane dostępowe można uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną zespołu dLibra.

Przed wygenerowaniem pliku licencji należy:

 • w pliku server.xml jako wartość parametru serverHost podać adres IP lub nazwę domenową serwera
 • uruchomić serwer systemu dLibra.

  Adres IP/nazwa domenowa zawarty w parametrze _serverHost_

  Adres IP/nazwa domenowa zawarty w parametrze serverHost jest wykorzystywany przez serwer do komunikacji z aplikacjami klienckimi. Tak więc powinien tam być zawarty taki adres, który będzie mógł być wykorzystany przez aplikacje klienckie znajdujące się na innych maszynach. W związku z tym nie należy używać np. adresu 127.0.0.1.

Po uruchomieniu serwera systemu dLibra w katalogu dlibra-server/conf zostanie utworzony plik services.dat. Plik ten jest niezbędny do wygenerowania licencji. Korzystając z zakładki Licencje w Panelu użytkownika (https://dl.psnc.pl/dlcrm/user) należy wskazać plik services.dat, a następnie wygenerować plik licencji za pomocą przycisku Generuj. Na liście licencji pojawi się odnośnik, pozwalający na pobranie pliku licencji. Plik należy umieścić w katalogu domowym użytkownika, który będzie uruchamiał serwer dLibra.

 

Uruchamianie serwera


Serwer systemu dLibra może działać w dwóch trybach: w trybie usługi lub w trybie wyświetlania komunikatów na konsolę.

W trakcie normalnej pracy serwer powinien być uruchomiony w trybie usługi. Nie wymaga on wtedy, aby jakikolwiek użytkownik był zalogowany na komputerze, na którym uruchomiono serwer, a wszystkie informacje o pracy serwera trafiają do plików znajdujących się w podkatalogu logs katalogu głównego serwera. Uruchamianie serwera jako usługi w poszczególnych systemach operacyjnych opisano poniżej.

 

UNIX/Linux


Użytkownik może uruchomić skrypt dlibra-server.sh znajdujący się w katalogu głównym serwera z następującymi parametrami:

 • start - uruchamia serwer dLibra w trybie usługi,
 • stop - zatrzymuje działający serwer dLibra,
 • restart - restartuje działający serwer dLibra,
 • console - uruchamia serwer dLibra w trybie konsolowym (patrz niżej).

 

MS Windows


Użytkownik może uruchomić skrypt dlibra-server.bat znajdujący się w katalogu głównym serwera z następującymi parametrami:

 • start - uruchamia serwer dLibra w trybie usługi,
 • stop - zatrzymuje działający serwer dLibra,
 • restart - restartuje działający serwer dLibra,
 • install - instaluje serwer dLibra jako usługę systemu operacyjnego,
 • remove - wyrejestrowuje serwer dLibra z listy usług systemu operacyjnego,
 • console - uruchamia serwer dLibra w trybie konsolowym (patrz niżej).

 

MS Windows 64-bit


W wersji 5.0 serwer dLibry zyskał możliwość uruchamiania w 64-bitowym środowisku MS Windows. Dodatkowym wymaganiem jest zainstalowana Java w wersji 64-bit. W celu uruchomienia serwera dLibra należy skorzystać ze skryptów zebranych w katalogu bat umieszczonego w katalogu głównym serwera:

 • installService.bat - instaluje serwer dLibra jako usługę,
 • runConsole.bat - uruchamia serwer dLibra w trybie konsoli,
 • startService.bat - uruchamia serwer dLibra w trybie usługi,
 • stopService.bat - zatrzymuje usługę serwera dLibra,
 • uninstallService.bat - wyrejestrowuje usługę serwera dLibra,
 • systemTrayIcon.bat - uruchamia ikonkę systemową dla serwera dLibra (serwer musi być wcześniej uruchomiony); za pomocą odpowiednich pozycji w menu i / lub graficznej konsoli możliwe są operacje uruchamiania, restartowania, itp. serwera dLibra.

Podczas uruchamiania serwera dLibra w środowisku 64-bit częściowo wykorzystywane są inne pliki konfiguracyjne. Są to pliki znajdujące się w podkatalogu conf/wrapper katalogu serwera, których nazwa kończy się ciągiem znaków yajsw. W pliku base-yajsw.conf należy podać parametry niezbędne do uruchomienia Javy analogicznie jak w pliku base.conf.


Tryb wyświetlania komunikatów na konsolę przeznaczony jest do diagnostycznych uruchomień serwera. Aby uruchomić serwer w tym trybie należy w katalogu głównym serwera wydać polecenie dlibra-server.bat console dla systemów z rodziny MS Windows lub ./dlibra-server.sh console dla systemów UNIX/Linux.

Przykładowy efekt uruchomienia serwera w tym trybie widoczny jest na poniższym obrazku.


Oznaką poprawnego uruchomienia serwera jest pojawienie się w logach następującego komunikatu:


jvm 1 | INFO: Server startup in..... ms


Przerwanie pracy serwera w trybie konsolowym można uzyskać naciskając kombinację klawiszy Ctrl+C. Przed uruchomieniem serwera w trybie usługi zaleca się sprawdzenie jego działania w trybie konsolowym.

Inicjalizacja bazy danych

Przy pierwszym uruchomieniu serwer systemu dLibra spróbuje samodzielnie zainicjować bazę danych bazując na podanych wcześniej parametrach konfiguracyjnych. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia inicjalizacji bazy danych jest istnienie w podkatalogu conf katalogu głównego serwera pliku o nazwie database-init.properties z wpisem init-scripts-path=<ścieżka do katalogu ze skryptami inicjującymi>. Skrypty te domyślnie znajdują się w podkatalogu install-sql katalogu głównego serwera. Ścieżka może być zapisana w sposób bezwzględny lub względnie w stosunku do katalogu głównego serwera. Po udanej inicjalizacji bazy danych serwer usuwa plik database-init.properties. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownej inicjalizacji bazy danych należy taki plik utworzyć samodzielnie i zrestartować serwer.

Gdyby zaszła konieczność samodzielnego inicjowania bazy danych, należy skorzystać ze skryptów znajdujących się we wspomnianym katalogu install-sql. W katalogu tym znajdują się podzielone na podkatalogi:

 • pliki do tworzenia struktury bazy danych dla poszczególnych usług

  [id.usługi]/[id.usługi]-[numer.wersji]-[rodzaj.bazy]-schema-create.sql
  
 • grupa plików do usuwania bazy danych dla poszczególnych usług

  [id.usługi]/[id.usługi]-[numer.wersji]-[rodzaj.bazy]-schema-drop.sql
  
 • grupa plików do inicjowania zawartości bazy danych dla tych usług, które tego wymagają

  [id.usługi]/[id.usługi]-[numer.wersji]-[rodzaj.bazy]-data-init.sql
  

Pliki te są zapisane w kodowaniu UTF-8 i niezbędne jest, aby dane w nich zawarte zostały wprowadzone do bazy danych tak, aby nie nastąpiło przekłamanie związane ze zmianą kodowania znaków. Przykładowe oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie takich danych do wielu różnych rodzajów baz danych to bezpłatny SQuirreL SQL bazujący na języku Java i protokole JDBC.

W celu samodzielnego przygotowania bazy danych dla serwera systemu dLibra, należy najpierw stworzyć struktury bazy danych dla poszczególnych usług (pliki posiadające w nazwie schema-create.sql), a następnie wypełnić je danymi początkowymi (pliki posiadające w nazwie init.sql). Kolejność usług nie jest w tym wypadku istotna. Sposób wykonania opisanych wyżej poleceń zależał będzie od użytej bazy danych oraz od oprogramowania zainstalowanego na komputerze, z którego przeprowadzana będzie ta operacja.

 • No labels