Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

To rozszerzenie zapisuje i odczytuje pliki xml. Struktura dokumentu została przedstawiona na przykładzie poniżejThis extension saves and reads files in the XML format. The structure of the document is presented in the example below:

Code Block
<dictionary>
  <group>
   <baseValue>Bolesław Prus</baseValue>
   <value>Aleksander Głowacki</value>
  </group>
  <group>
   <baseValue>Adam Mickiewicz</baseValue>
  </group>
  <group>
   <baseValue>Henryk Sienkiewicz</baseValue>
  </group>
</dictionary>

Korzeniem dokumentu jest znacznik <dictionary>, wewnątrz znajdują się kolejne grupy (znacznik <group>). W każdej grupie musi się znaleźć znacznik <baseValue> zawierający nazwę grupy (czyli wartość podstawową). Ewentualne synonimy mogą zostać dodane w znacznikach <value>.

Ze względu na prostotę, rozszerzenie to można łatwo wykorzystać do przenoszenia kopiowania zawartości słowników w ramach biblioteki, na przykład do innego języka lub atrybutu, a także pomiędzy różnymi bibliotekami dLibra. Wykorzystany format zapisu nie jest jednak standardem, tak więc ewentualna komunikacja z systemami innego typu zazwyczaj będzie będzie wymagać przetworzenia plików xml przy pomocy dodatkowych narzędzi.

The root of the document is the <dictionary> tag. Inside, there are subsequent groups (<group> tags). Every group must conatin a <baseValue> tag with the name of the group (that is, its base value). Possible synonyms can be added in <value> tags.

Since the extension is very simple, it can easily be used for moving and copying the content of dictionaries within a library (for example, to another language or attribute) or among dLibra libraries. However, since the notation format is not a standard, any communication with systems of other types will usually require processing XML files with the use of additional tools.

The extension is not configurableRozszerzenie to nie ma możliwości konfiguracji.