Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Aby uruchomienie aplikacji redaktora i administratora było możliwe, musi być uruchomiona aplikacja czytelnika (zob. następny rozdział).

 


Uruchomienie aplikacji redaktora wymaga jej uprzedniego zainstalowania. Instalacją aplikacji okienkowej zajmuje się administrator biblioteki dLibra lub sam redaktor. Do uruchomienia programu wymagana jest odpowiednia wersja Java Virtual Machine (wg wymagań technicznych). Jeżeli administrator biblioteki dLibra przeprowadził instalację i stworzył skrót do programu okienkowego dLibra, np. na pulpicie, to w celu jego uruchomienia wystarczy dwukrotnie kliknąć na skrót.

...