Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Na tej stronie znajdują się informacje o poprawkach wydawanych w ramach dLibra 6.0. W skład opisu każdej z poprawek wchodzą:

  1. Lista zadań, które zostały poprawione w ramach danej wersji
  2. Listy najważniejszych zmian w plikach (z punktu widzenia przeprowadzania aktualizacji)
  3. Wskazówki dotyczące samego procesu aktualizacji (w przypadku bardziej skomplikowanych zmian)

Obecnie dostępne są noty do następujących wydań:

Children Display