Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Content Zone
locationtop


Info
titleZobacz także

Podobnych informacji szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących aplikacji czytelnika i
najczęstszych problemach związanych z instalacją aplikacji czytelnika.

Czy dLibra może zostać zainstalowana na wirtualnym serwerze?

Nie ma żadnych przeciwwskazań technicznych by dLibra chodziła na maszynie wirtualnej. Należy tylko pamiętać, że w przypadku gdy dLibra będzie bardzo obciążać serwer (duża liczba nowych publikacji, spory ruch użytkowników www) konieczne może okazać się wydzielenie dedykowanej maszyny fizycznej.

Jak dotąd miał miejsce jeden przypadek gdy jedna z dużych bibliotek cyfrowych musiała zrezygnować z wirtualizacji, po przeniesieniu dLibry do systemu gospodarza wszystko chodziło dużo lepiej. Nie mniej w przypadku małej biblioteki cyfrowej i mocnej maszyny, wirtualizacja może być dobrym pomysłem na zutylizowanie mocy serwera.

Jak dotąd dLibra była instalowana na wirtualnych serwerach tworzonych w oparciu o oprogramowanie VMWare oraz na platformie s390x/zLinux firmy IBM.

Czy można uruchomić Aplikację Redaktora i Administratora na komputerez z systemem MacOS?

Ponieważ narzędzie IcedTea-Web nie jest obecnie wydawane na system operacyjny MacOS, uruchamianie Aplikacji Redaktora i Administratora dLibra wymaga na takiej maszynie więcej przygotowań, niż tylko pobranie i uruchomienie pliku jnlp.

 1. Nadal wymagane jest zainstalowanie maszyny wirtualnej Java (zgodnie z wymaganiami technicznymi).
 2. Następnie należy utworzyć w wybranym miejscu katalog dla Aplikacji Redaktora i Administratora i zapisać w nim skrpyt uruchomieniowy, o nazwie np. dlibra.sh z zawartością jak poniżej:#!/bin/sh

  No Format
  java -cp lib/* pl.psnc.dlibra.app.Bootstrap

  Po zapisaniu pliku należy pamiętać o nadaniu mu uprawnień do wykonywania, np. poleceniem chmod +x dlibra.sh

 3. Następnie obok pliku dlibra.sh należy utworzyć katalog lib i skopiować do niego wszystkie pliki z rozszerzeniem jar z katalogu instalacyjnego Aplikacji Czytelnika dLibry na serwerze: dlibra-webapp/jnlp
 4. Uruchomienie Aplikacji polega na uruchomieniu skryptu dlibra.sh, na przykład dwu-kliknięciem na niego.

Po każdej aktualizacji oprogramowania dLibra należy ponownie wykonać krok 3 (podmienić pliki jar w katalogu lib wersjami znajdującym się na serwerze po aktualizacji).

Czy dLibra sama przeprowadza backup? Które pliki/foldery powinny zostać zabezpieczone?

dLibra nie ma wbudowanych żadnych kompleksowych mechanizmów związanych z tworzeniem kopii zapasowych. Wszelkie działania w tym zakresie powinna podjąć osoba administrująca serwerem biblioteki cyfrowej.

dLibra przechowuje dane w dwóch miejscach, pierwszym z nich jest relacyjna baza danych, a drugim system plików. Jeżeli chodzi o bazę danych to większość współczesnych systemów bazodanowych pozwala na łatwe stworzenie kopii zapasowej zawartości. Szczegółów związanych z przeprowadzeniem tej operacji należy szukać w dokumentacji konkretnego systemu bazodanowego.

Odrębną kwestią jest zabezpieczenie systemu plików. Załóżmy następującą strukturę instalacji systemu dLibra:

 • dlibra-webapp - katalog z aplikacją czytelnika
 • dlibra-server - katalog z serwerem dLibry
 • webapp-work - katalog roboczy aplikacji czytelnika
  • cache - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/conf/cache.properties
  • jcr - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/conf/jcr.properties
  • ..
 • content - katalog z plikami i indeksami wyszukiwawczymi
  • files - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-server/conf/cs/service.properties w zmiennej contentDirectory
  • index/main - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-server/conf/solr/main/core.properties w zmiennej dataDir
  • index/synonym - ścieżka do tego katalogu określona jest w pliku dlibra-server/conf/solr/synonym/core.properties w zmiennej dataDir

Dane, które dLibra składuje poza bazą danych znajdują się w katalogach content/files i content/index. Katalog content/files zawiera wszystkie publikacje i ich pliki, katalog ten należy backupować we własnym zakresie. Przed wykonaniem kopii należy się upewnić, że nikt akurat nie dodaje nowych dokumentów do repozytorium.

Katalog content/index zawiera indeksy wyszukiwawcze. W przypadku utraty tych indeksów użytkownicy będą pozbawieni możliwości przeszukiwania zbiorów biblioteki cyfrowej. Tworząc kopie zapasową należy się upewnić, że serwer nie modyfikuje plików indeksów. Ponieważ jest to zadanie trudne w dLibre wbudowano mechanizm automatycznego tworzenia backupu indeksów. Kopia zapasowa jest tworzona domyślnie w katalogu index_backup w każdą niedzielę.

Istnieje również możliwość odtworzenia indeksów jednak indeksacja wszystkich zasobów wiąże się (w zależności od mocy maszyny i ilości oraz formatu plików publikacji) z długotrwałym obciążeniem serwera.

Oprócz wspomnianych powyżej katalogów należy również wykonać kopię katalogu webapp-work/jcr przechowywane są w nim ustawienia i treści wykorzystywane przez aplikację czytelnika.

Jak szybko usunąć wartości atrybutów, które nie zostały użyte w żadnym opisie?


Należy skorzystać z narzędzia do czyszczenia słownika atrybutów


Co zrobić, gdy kodowanie znaków w MySQL ustawione jest na UTF-8 a mimo to polskie znaki nie są wyświetlane poprawnie?


Sytuacja taka występuje rzadko. Problem dotyczy zarówno pierwszego uruchomienia po instalacji dLibry, podczas którego inicjowana jest baza danych jak i dalszego użytkowania dLibry. Rozwiązaniem jest dopisanie na końcu URL-a wykorzystywanego do połączenia z bazą danych poniższego parametru:

?characterEncoding=UTF-8

W przypadku serwera dLibry należy to zrobić w pliku database.properties znajdującym się w katalogu conf. W przypadku instalatora zmiany należy wprowadzić do pliku install-sql/mysql/mysql-db.properties.


Dlaczego miniatura generowana z pliku PDF w trakcie dodawania publikacji jest niepoprawna?

Występuje problem z grafiką w standardzie JPEG 2000. Aby go uniknąć, należy zainstalować na komputerze redaktora program ImageMagick w wersji co najmniej 6.8.9. Gdy program ImageMagick jest dostępny, dLibra domyślnie wykorzystuje go do generowania miniatur.

Instalacja w Windows

1. Zainstalować GhostScript https://www.ghostscript.com/download.html potrzebny do obsługi plików PDF przez ImageMagick
2. Zainstalować ImageMagick http://www.imagemagick.org/script/download.php#windows

Instalacja w Linux

1. sudo apt-get update
2. sudo apt-get install imagemagick


W jaki sposób powiększyć style cytowań w Aplikacji Czytelnika?

Konfiguracja dostępnych styli cytowań znajduje się w pliku WEB-INF/components.xml (strona www). Dla wartości citationStyles można ustawić listę, które z nich mają być dostępne. Lista dostępnych styli znajduje się tutaj: https://github.com/citation-style-language/styles


Etykiety, które są wyświetlane dla styli na stronie ustawiane są w plikach /WEB-INF/components/resources/WEBAPP_xx.xml np. <entry key="citations.style.chicago-author-date">Chicago</entry>


Ustawienia, jakie atrybuty mają być używane jako jakie wartości w cytowaniu, znajdują się w konfiguracji serwera w pliku /conf/ms/citation-export.properties


W jaki sposób "usunąć/odinstalować" Aplikację Redaktora i Administratora?

Aplikacja Redaktora i Administratora nie jest do końca "instalowana" na komputerach użytkownika. Pobierane są jedynie pliki aplikacji i zapisywane w cachu usługi WebStart. Profile użytkownika przechowywane są w katalogu domowym użytkownika systemu. Przy uruchamianiu usługa WebStart weryfikuje też, czy lokalne pliki są zgodne z tymi na serwerze i ewentualnie pobiera nowe. Pobranie na nowo pliku .jnlp powinno również zaktualizować adres serwera dLibry (nie wpłynie to jednak na adres w zapisanych lokalnie profilach użytkownika).

Aby w pełni "odinstalować" Aplikację wystarczy wyczyścić pamięć podręczną usługi WebStart i usunąć katalog .dlibra z katalogu domowego użytkownika systemu.