Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
SELECT SUM(sizes.size_in_bytes) AS total_size_for_all_tables FROM (SELECT relpages * 8192 AS size_in_bytes, relname FROM pg_class 
WHERE relnamespace = (SELECT oid FROM pg_namespace WHERE nspname = 'public')) AS sizes;


Zawieszanie połączeń z bazą Oracle, komunikaty "APPARENT DEADLOCK!!"

Może pomóc dodanie do konfiguracji c3p0 parametru  statementCacheNumDeferredCloseThreads=1. Można to zrobić w pliku dlibra-server/conf/wrapper/troubleshooting.conf, dodając wpis:

wrapper.java.additional.XX=-Dc3p0.statementCacheNumDeferredCloseThreads=1

wstawiając za XX następną liczbę niezajętą przez inne wpisy.

Więcej informacji o błędzie: https://github.com/swaldman/c3p0/issues/53