Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ponadto każda publikacja w systemie dLibra posiada automatycznie wygenerowany globalny i unikalny identyfikator który jest oparty na otwartym standardzie OAI Identifier. Każdy taki identyfikator składa się z przedrostka oai, domeny repozytorium w którym się dany obiekt znajduje oraz unikalnego identyfikatora w ramach tego repozytorium. Wszystkie te elementy powinny być oddzielone znakiem dwukropka :. I tak na przykład Zgodnie z tą zasadą publikacja z poprzedniego przykładu miałaby następujący identyfikator: oai:sbc.org.pl:243088. Szczegóły można znaleźć w samym standardzie OAI Identifier.