Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W kontekście plików wydanie jest zbiorem konkretnych wersji plików, przy czym wersję pliku rozumiemy jako plik w określonym czasie (np. plik z dnia 17.01.2006, godziny 07:32). Zgadza się to z informacjami z poprzedniego paragrafu - dokument A to pierwsza wersja dokumentu, która grupuje wersje plików przesłane przesłanych redaktorowi po utworzeniu dokumentu. Dokument A' grupuje natomiast wersje plików przesłane przesłanych po modyfikacji dokumentu. Podsumowując, wydanie pierwsze publikacji (stworzone automatycznie podczas tworzenia publikacji) grupuje wersje plików dokumentu A, wydanie drugie grupuje wersje plików dokumentu A'. Warto tu również dodać, że jeżeli dokument byłby wieloplikowy i modyfikacje wykonane przez autora nie dotyczyłyby wszystkich plików to wydanie drugie grupowałoby część plików w wersji z dokumentu A (pliki nie zmodyfikowane) i część plików w wersji z dokumentu A' (pliki zmodyfikowane).

...