Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uwagi dotyczące aktualizacji

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Nie ma istotnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

...