Aby utworzyć nową dynamiczną grupę:

  1. W drzewku biblioteki należy wybrać węzeł Dynamiczne grupy lub węzeł dowolnej dynamicznej grupy.
  2. Należy wybrać przycisk z paska narzędzi lub wybrać opcję Nowa dynamiczna grupa użytkowników... z menu kontekstowego.
  3. W pierwszym kroku kreatora nowej dynamicznej grupy (rysunek poniżej) należy wprowadzić dane ogólne nowej grupy: nazwę i opis.

  4. W kroku drugim (rysunek poniżej) możliwe jest zdefiniowanie kryteriów przynależności dla nowej grupy. Kryterium przynależności składa się z zapytania XPath oraz oczekiwanego wyniku zapytania. Przypisane pary zapytanie-wynik widoczne są na liście Przypisane kryteria przynależności. Aby dodać kryterium przynależności, należy wpisać zapytanie i oczekiwany wynik w odpowiednie pola tekstowe, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Aby usunąć przypisane kryterium, należy wybrać je na liście Przypisane kryteria przynależności i nacisnąć przycisk Usuń. Aby utworzyć nową dynamiczną grupę, należy wybrać przycisk Zakończ.

Aby usunąć dynamiczną grupę:

  1. W drzewku biblioteki należy wybrać dynamiczną grupę, która ma zostać usunięta.
  2. Następnie należy wybrać przycisk Usuń lub też użyć menu kontekstowego albo rozwijanego.