Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Plik publication.properties jest plikiem właściwości publikacji. Składa się on z par klucz-wartość. Klucz, czyli nazwa właściwości, oddzielony jest od wartości znakiem równości (=). Każda taka para znajduje się w oddzielnej linii. Plik powinien być zapisany w kodowaniu UTF-8.

Dozwolone właściwości kluczy oraz ich wartości przedstawione są poniżej.

 • Klucz publication.actorsRights.<login użytkownika lub nazwa grupy do której przydzielamy prawa>.
  Prawa oddzielone przecinkiem. Uwaga: jeśli login zawiera spacje, muszą one zostać poprzedzone znakiem '\'.
  Lista możliwych praw (szczegółowe informacje o prawach można znaleźć tutaj):
  • pv - dostęp tylko do opublikowanych wydań publikacji
  • pr - dostęp do wszystkich wydań publikacji
  • pe - zarządzanie publikacją
 • Klucz publication.collections
  Identyfikatory kolekcji, oddzielone przecinkiem, do których ma zostać przypisana publikacja.
 • Klucz publication.destination.directoryId
  Identyfikator katalogu, w którym ma się znaleźć publikacja.
 • Klucz publication.destination.parentPublicationId
  Identyfikator publikacji grupowej, w której ma się znaleźć publikacja.
 • Klucz publication.mainFile
  Nazwa pliku głównego publikacji (wraz z rozszerzeniem). Plik główny musi znajdować się w katalogu opisującym publikację. W przypadku publikacji wielofromatowej, zamiast tego klucza powinny być zdefiniowane wartości publication.mainFormat oraz przynajmniej jednej wartości publication.mainFile.<format>.
 • Klucz publication.mainFile.<format>
  Nazwa/ścieżka pliku głównego w wybranym formacie. Wszystkie pliki danego formatu powinny znajdować się w podkatalogu o nazwie takiej jak format, np. PDF. Wartość klucza również musi zawierać nazwę katalogu.
 • Klucz publication.mainFormat
  Nazwa formatu, który ma być uznawany za główny (wyświetlany domyślnie jako pierwszy).
 • Klucz publication.metadataFile
  Nazwa pliku metadanych (wraz z rozszerzeniem). Plik metadanych musi znajdować się w katalogu opisującym publikację oraz być zgodny z jednym z formatów obsługiwanych przez aktualnie zainstalowane rozszerzenia do importu metadanych (zwykle jest to RDF, MARC lub Bibtex - zobacz rozdział Import i eksport metadanych). Jeśli wartość dla tego klucza nie jest zdefiniowana, domyślnie wyszukiwane są pliki o nazwie takiej samej jak nazwa pliku głównego, z rozszerzeniami domyślnymi dla każdego obsługiwanego formatu (np. .rdf, .mrc, .bib).
 • Klucz publication.name
  Łańcuch znaków określający nazwę publikacji. Jeśli wartość dla tego klucza nie zostanie zdefiniowana, aplikacja spróbuje wygenerować nazwę na podstawie wartości atrybutów (w taki sam sposób, jak w drugim kroku kreatora nowej publikacji).
  Uwaga: Wartość ta określa również nazwę wydania. Przy dodawaniu treści do publikacji planowanej należy również uzupełnić tę wartość.
 • Klucz publication.notes
  Łańcuch znaków określający notatki/uwagi administracyjne.
 • Klucz publication.published
  Łańcuch znaków wskazujący na to, czy pierwsze wydanie tej publikacji ma zostać opublikowane. Jeśli wartość jest true wydanie to będzie opublikowane. W każdym innym przypadku wydanie nie będzie opublikowane. Domyślną wartością jest false.
 • Klucz publication.secured
  Łańcuch znaków wskazujący na to, czy publikacja ma być zabezpieczona. Jeśli wartość jest true publikacja będzie zabezpieczona. W każdym innym przypadku publikacja nie będzie zabezpieczona.Domyślną wartością jest false.
 • Klucz image.content
  Nazwa pliku, który zawiera miniaturę wydania.
 • Klucz publication.publishingDate
  Planowana data udostępnienia publikacji, np. 2020-02-29
 • Klucz publication.id
  Identyfikator publikacji (obiektu) do aktualizacji (zob. update.mode poniżej).
 • Klucz edition.id
  Identyfikator wydania (wersji obiektu) do aktualizacji (zob. update.mode poniżej).
 • Klucz edition.externalId
  Zewnętrzny identyfikator powiązany z wydaniem (wersją obiektu). Wartość ta nie jest używana przez system dLibra, ale jest przechowywana w bazie danych, więc może być wykorzystana przez zewnętrzne narzędzia operujące na bazie. Identyfikator ten może też służyć do wskazania wydania (wersji obiektu) do aktualizacji (zob. update.mode poniżej).
 • Klucz update.mode
  Pozwala zdefiniować tryb aktualizacji istniejącego obiektu. Wartość powinna zawierać wybrane opcje rozdzielane przecinkiem, np. replaceContent,addMetadata. Jednocześnie z tym kluczem musi być wskazany identyfikator istniejącego obiektu docelowego, przy pomocy jednego z kluczy: publication.id, edition.id, lub edition.externalId. Możliwe opcje aktualizacji to:
  • addMetadata - dodaje do opisu obiektu metadane załadowane z pliku wskazanego przez publication.metadataFile, bez usuwania wcześniej przypisanych wartości. Nie może być użyte jednocześnie z replaceMetadata.

  • replaceMetadata - zastępuje opis obiektu metadanymi załadowanymi z pliku wskazanego przez publication.metadataFile. Nie może być użyte jednocześnie z addMetadata.

  • addContent - dodaje do obiektu pliki treści z aktualnego katalogu, bez usuwania wcześniej istniejących plików (starsze pliki zostaną nadpisane, jeśli mają takie same nazwy jak nowe pliki). Jako plik główny publikacji ustawia zawsze plik wskazany przez  publication.mainFile. Opcja nie może być użyta jednocześnie z replaceContent.

  • replaceContent - zastępuje wszystkie pliki z treścią w obiekcie plikami z aktualnego katalogu. Nie może być użyte jednocześnie z addContent.

  • addRights - dodaje do zbioru praw przypisanych do obiektu prawa zdefiniowane przez klucze publication.actorsRights.*. Nie może być użyte jednocześnie z replaceRights.

  • replaceRights - przypisuje do obiektu prawa zdefiniowane przez klucze publication.actorsRights.*, usuwając prawa przypisane wcześniej. Nie może być użyte jednocześnie z addRights.

  • addCollections - dodaje obiekt do kolekcji wskazanych przez publication.collections, bez usuwania z kolekcji przypisanych wcześniej. Nie może być użyte jednocześnie z replaceCollections.

  • replaceCollections - dodaje obiekt do kolekcji wskazanych przez publication.collections oraz usuwa wcześniej istniejące przypisania do kolekcji. Nie może być użyte jednocześnie z addCollections.

  • image - zastępuje miniaturę obiektu obrazkiem wskazanym przez image.content.

  • adminData - zastępuje dane administracyjne obiektu (wartości wskazane w kluczach publication.name, publication.notes, publication.secured, publication.published, publication.publishingDate, edition.externalId).

  • full - specjalna opcja służąca do pełnego zastąpienia treści i właściwości obiektu, jednoznaczna z użyciem replaceMetadata,replaceContent,replaceRights,replaceCollections,image,adminData

...

Mechanizm ten działa podobnie jak w przypadku dziedziczenia plików publication.properties z tym wyjątkiem, że plik metadanych w katalogu nadrzędnym nazywać się powinien publication.rdf. Zatem, jeśli w katalogu zawierającym katalogi z opisami publikacji zostanie znaleziony plik publication.rdf, zawarte w nim metadane zostaną przypisane wszystkim tworzonym publikacjom. Dziedziczenie to działa tylko na pierwszym poziomie katalogów — nie dotyczy publikacji zgrupowanych w nowo tworzonych publikacjach. Dziedziczenie metadanych z publikacji grupowych jest obsługiwane przez mechanizm grupowania publikacji.

...